Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Arvonnousuveron perusoikeusvaikutuksia ei ole arvioitu

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.10.2022 12.21
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä arvonnousuveroksi. Arvonnousuveroa koskeva esitysluonnos on tiivis kokonaisuus, mutta ehdotettujen keinojen oikeasuhtaisuutta esityksen tavoitteisiin nähden ei kuvata riittävästi. Esitysluonnoksesta jää epäselväksi, saavutettaisiinko tavoitteet tehokkaammin vaihtoehtoisin keinoin. Sääntelyllä ratkaistavan ongelman merkitystä, vaikutuksia verovelvollisille ja yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa tulee kuvata tarkemmin.

Tuloverolakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset omaisuuden arvonnousutulosta. Omaisuuden arvonnousutulon verotettavaa omaisuutta olisi mm. osakkeet, osuudet, muut arvopaperit ja säästöhenkivakuutukset. Verotus rajattaisiin koskemaan luonnollisia henkilöitä, jotka ovat ennen maasta lähtöä olleet yleisesti verovelvollisia Suomessa. Sääntelyä ei sovellettaisi, jos omaisuuden arvonnousutulon alaisen omaisuuden yhteenlaskettu käypä arvo olisi enintään 500 000 euroa sekä mainitun omaisuuden laskennallisen luovutusvoiton määrä olisi enintään 100 000 euroa.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksen perusteella ei saa käsitystä sääntelyllä ratkottavan ongelman merkittävyydestä. Esitysluonnoksesta ei selviä sääntelyn tarve eikä se, voisiko esityksen tavoitteita saavuttaa vaihtoehtoisin keinoin. Esitysluonnoksesta saa käsityksen, että hallitusohjelman kirjaus ja siihen liittyvä poliittinen ohjaus ovat heikentäneet virkavalmistelun mahdollisuuksia arvioida eri vaihtoehtoja. 

Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnoksessa käsiteltäisiin vaikutuksia verovelvollisten omaisuudensuojaan esimerkkien kautta. Esimerkiksi mitä vaikutuksia aiheutuu sellaisen henkilön omaisuudensuojaan, joka on valtaosan elämästään asunut ja kerryttänyt omaisuutta muualla kuin Suomessa, muuttaa tilapäisesti Suomeen ja palaa takaisin muualle? Tai mitä vaikutuksia on verovelvolliselle, jos omaisuuden arvossa on tapahtunut suuria muutoksia, jolloin veron määrä voi vaihdella hyvin paljon muutaman vuoden sisällä? 

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota, että varojen ilmoitusvelvollisuus kohdistuu ilmeisesti kaikkiin maasta muuttajiin riippumatta muuton syystä. Esitysluonnoksesta ei selviä, voiko tällä käytännössä olla välillisiä vaikutuksia oikeuteen lähteä maasta. 

Esitysluonnoksessa tulee kuvata yrityksiin kohdistuvia vaikutuksia tarkemmin, kuten yrityksille ehdotetusta sääntelystä kohdistuvaa hallinnollista taakkaa ja vaikutuksia työntekijöiden rekrytointeihin.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi annettua lakia koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: VM188:00/2021), jonka valtiovarainministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön 7.10.2022. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 125 ja erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 589.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.