Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Arviointineuvosto: paikallisen sopimisen vaikutuksia yrityksille ja työntekijöille on kuvattava tarkemmin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.7.2024 10.31
Tiedote

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon lakiehdotuksesta paikallisen sopimisen edistämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Aihetta käsitellään lakiehdotuksessa monipuolisesti, mutta ehdotuksen olennaiset asiat ja vaikutukset jäävät yksityiskohtien alle.

Paikallinen sopiminen on nykyisin rajoitetusti mahdollista. Joistakin työehtosopimuksen määräyksistä, kuten työajoista, vuosilomista tai palkoista, voidaan poiketa paikallisella sopimisella, jos valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on näin sovittu. Lakiehdotuksen mukaan jatkossa paikallista sopimismahdollisuutta laajennetaan myös järjestäytymättömiin työnantajiin. Työntekijäpuolen edustajana voisi jatkossa luottamusmiehen lisäksi olla luottamusvaltuutettu.

Lakiehdotuksesta käy hyvin ilmi tavoite lisätä paikallista sopimista sekä keskeiset esitykset. Asiaa tuntemattoman lukijan on kuitenkin työlästä saada käsitystä olennaisista asioista ja vaikutuksista lakiehdotuksen yksityiskohtaisuuden vuoksi. Esimerkiksi kaaviokuva nykytilasta ja muutoksista voisi selventää ehdotusta.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota siihen, että hallitus valmistelee lakiehdotusta yhteistoimintalain henkilöstömäärää koskevan soveltamiskynnyksen nostamiseksi.  Lakiehdotuksessa tulisi arvioida yhteistoimintalain soveltamisrajan ja tämän lakiehdotuksen yhteisvaikutuksia. Voiko soveltamisrajan nostolla olla vaikutusta paikalliseen sopimiseen esimerkiksi sitä kautta, että työntekijäpuoli ei saa riittäviä tietoja sopimista varten?

Lakiehdotuksesta ei käy ilmi, millaisia työntekijöitä esitys pääasiallisesti koskee. Mitä vaikutuksia lakiehdotuksella voi olla työntekijöille? Mitä hyötyjä, etuja tai riskejä paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisäämisestä on työntekijöille?

Lakiehdotuksessa on tunnistettu olennaiset vaikutukset kansantalouteen, tuottavuuteen ja työllisyyteen. Lakiehdotuksessa on hyödynnetty hyvin tutkimustietoa. Lakiehdotuksessa tulisi kuitenkin arvioida yritysvaikutuksia, vaikka tarkkojen arvioiden antaminen mahdollistavasta sääntelystä on vaikeaa. Ehdotuksessa voisi kuvata esimerkinomaisesti yrityksiä, joihin ehdotetut muutokset voisivat kohdistua. Millaisia vaikutuksia muutoksilla olisi käytännössä?

Lakiehdotuksessa tulisi arvioida myös ehdotuksen sukupuolivaikutuksia. Voiko tämän lakiehdotuksen mahdollistama paikallinen sopiminen lisätä tai vähentää palkkaeroja eri sukupuolten välillä, tai eriyttää työaikaratkaisuja mies- tai naisvaltaisilla aloilla?

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu paikallista sopimista koskevaa lainsäädäntöä koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: TEM054:00/2023), jonka työ- ja elinkeinoministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 28.6.2024.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta.  Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen p. 0400 805 417 ja erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeri p. 0295 160 125 (10.7. alkaen).

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.