Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ehdotus raideliikennelain ja liikennepalvelulain muuttamisesta lausunnoille

Liikenne- ja viestintäministeriö 25.3.2020 16.32
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt 25. maaliskuuta 2020 raideliikennelain ja liikennepalvelulain muutosehdotukset lausuntokierrokselle. Muutosten myötä osa raideliikenteen kalusto- ja ratarekisterien ylläpitoon liittyvistä tehtävistä siirtyisi Liikenne- ja viestintävirastolta EU:n rautatievirastolle.

Muutokset johtuvat EU:n neljännen rautatiepaketin nojalla annetuista kalusto- ja rautatieinfrastruktuurirekistereitä koskevista täytäntöönpanoasetuksista.

Lausunnoille lähteneissä lakiehdotuksissa ministeriö esittää raideliikennelain osalta muun muassa kevennyksiä turvallisuustodistusta koskeviin lupavaatimuksiin ja liikennepalvelulain osalta liikkuvan kaluston lupakirjaa koskevien vaatimusten keventämistä.

Ministeriö myös ehdottaa, että jatkossa markkinasääntelyn osalta satamaraiteita kohdeltaisiin palvelupaikkana rataverkon haltijan sijasta, mikä helpottaisi satamaraiteiden haltijoiden mahdollisuutta rahoittaa rataverkkonsa ylläpitoa palvelumaksuilla.

Lisäksi rautatiealan sääntelyelimen tehtäviin lisättäisiin velvollisuus arvioida toimivaltaisen viranomaisen päätöstä hankkia rautateiden henkilöliikenteen julkisen palveluvelvoitteen piiriin kuuluvat palvelut suorahankintana tarjouskilpailun sijasta.

Mitä seuraavaksi?

Lausunnoille lähteneiden lakimuutosten lausuntoaika päättyy 30.4.2020. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksittäiset henkilöt.

Lausuntokierroksen jälkeen lakimuutosten valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Hallituksen esitykset olisi tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2020.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Risto Saari, p. 0295 342 311

Lausuntopalvelu.fi: Hallituksen esitysluonnos raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi (VN/9334/2019)
Valtionevoston hanketietokanta:Hallituksen esitys raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 284/2019 muuttamisesta

Palaa sivun alkuun