Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Energiatehokkuusdirektiivin vaikutuksia kotitalouksille tulee kuvata tarkemmin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.4.2023 15.03
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon ympäristöministeriölle valtioneuvoston kirjelmästä ja jatkokirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta. Kirjelmissä on tunnistettu Suomelle aiheutuvia merkittäviä vaikutuksia sekä direktiiviehdotukseen sisältyviä ongelmakohtia. Ehdotuksen vaikutuksia kotitalouksille tulisi kuvata tarkemmin jatkovalmistelussa.

Voimassa olevan rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamisen tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen ja energian loppukulutuksen vähentäminen vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tavoitteena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja lisätä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Direktiivin muuttaminen on osa EU:n laajaa Fit for 55 –ilmastopakettia.

Direktiiviehdotuksen tavoitetta, keskeisiä esityksiä ja asian taustaa on kuvattu kirjelmissä selkeästi. Kirjelmissä on esitetty paljon määrällisiä arvioita kustannuksista, mikä konkretisoi muutoksen mittakaavaa. Kirjelmistä ei saa riittävää käsitystä direktiiviehdotuksen kansallisesta liikkumavarasta. Jatkovalmistelussa tulisi kuvata tarkemmin, mihin direktiiviehdotuksen kohtiin liittyy kansallista liikkumavaraa ja miten sitä mahdollisesti käytettäisiin.

Kirjelmien perusteella direktiiviehdotuksella on mittavia taloudellisia vaikutuksia, jotka koskevat satojatuhansia kotitalouksia. Asian jatkovalmistelussa voisi havainnollistaa direktiivistä aiheutuvaa muutosta erilaisille ryhmille, kuten pienituloisille kotitalouksille. Myös eri tyyppisten omakotitalojen energiatehokkuusremonttien kustannusten suuruusluokkaa tulisi kuvata vaihteluvälein.

Direktiiviehdotukseen sisältyy vaatimus uusien rakennusten aurinkoenergiavalmiudesta sekä aurinkoenergiajärjestelmien asentamisesta rakennuksiin. Teknologia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi kehittyy nopeasti. Mitä vaikutuksia on sillä, jos uusi sääntely velvoittaa käyttämään tiettyä teknologiaa? Voiko yhden teknologian suosiminen hidastaa muiden teknologioiden kehittämistä?

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu valtioneuvoston kirjelmästä (U 26/2022 vp) ja jatkokirjelmästä (UJ 19/2022 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta, jotka ympäristöministeriö on antanut eduskunnalle. Lausunto on julkinen. 

Arviointineuvosto katsoo, että kirjelmien perusteella saa hyvän käsityksen direktiiviehdotuksen taustasta, sisällöstä, tavoitteista ja alustavista vaikutuksista. Arviointineuvosto katsoo, että kirjelmissä on tunnistettu olennaiset vaikutuslajit. Jatkovalmistelussa tulisi tarkentaa arvioita lausunnossa esitettyjen huomioiden pohjalta.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja erityisasiatuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö, p. 0295 160 125.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.