Hoppa till innehåll

Rådet för bedömning av lagstiftningen
Direktivet om byggnaders energiprestanda: Konsekvenserna för hushållen bör beskrivas närmare

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.4.2023 15.03 | Publicerad på svenska 31.7.2023 kl. 11.50
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat ett utlåtande till miljöministeriet om statsrådets skrivelse och kompletterande skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till direktiv om byggnaders energiprestanda. I skrivelserna identifieras betydande konsekvenser för Finland samt problemen med direktivförslaget. Förslagets konsekvenser för hushållen bör beskrivas närmare vid den fortsatta beredningen.

Syftet med revideringen av det gällande direktivet om byggnaders energiprestanda är att minska växthusgasutsläppen och den slutliga energianvändningen före 2030. Dessutom är målet att förbättra byggnaders energiprestanda och öka användningen av förnybara energiformer. Direktivändringen ingår i EU:s omfattande klimatpaket, 55 %-paketet.

Direktivförslagets mål, de viktigaste förslagen och bakgrunden till ärendet beskrivs tydligt i skrivelserna. Skrivelserna innehåller många kvantitativa uppskattningar av kostnaderna, vilket åskådliggör omfattningen av ändringen. Skrivelserna ger inte en tillräcklig uppfattning om direktivförslagets nationella handlingsutrymme. Vid den fortsatta beredningen bör man närmare beskriva på vilka punkter i direktivförslaget det finns nationellt handlingsutrymme och hur det eventuellt ska användas.

Enligt skrivelserna har direktivförslaget omfattande ekonomiska konsekvenser för hundratusentals hushåll. Vid den fortsatta beredningen skulle man kunna åskådliggöra hur direktivändringen inverkar på olika grupper, till exempel låginkomsthushåll. Dessutom bör storleken på kostnaderna för förbättring av energiprestandan hos olika typer av egnahemshus anges med variationsintervall.

I direktivförslaget ingår ett krav på att nya byggnader har beredskap för solenergi och att solenergianläggningar installeras i byggnaderna. Tekniken för att förbättra byggnaders energiprestanda utvecklas snabbt. Vilka kan konsekvenserna bli om den föreslagna nya regleringen förpliktar till att använda en viss teknik? Kan främjandet av en enda teknik bromsa utvecklingen av annan teknik?

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat sitt utlåtande om statsrådets skrivelse (U 26/2022 rd) och kompletterande skrivelse (UK 19/2022 rd) till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda. Miljöministeriet har lämnat båda skrivelserna till riksdagen. Utlåtandet är offentligt.

Rådet anser att skrivelserna ger en god uppfattning om direktivförslagets bakgrund, innehåll, mål och preliminära konsekvenser. Rådet anser att de väsentliga konsekvenserna har identifierats i skrivelserna. Konsekvensbedömningarna bör preciseras vid den fortsatta beredningen utifrån iakttagelserna i rådets utlåtande.

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Essi Römpötti, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 125

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som ger utlåtanden om utkast till regeringspropositioner och konsekvensbedömningarna i dem.