Hyppää sisältöön

EU-ministerutskottet behandlade utvecklandet av säkerhets- och försvarspolitiken

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.1.2022 15.55 | Publicerad på svenska 28.1.2022 kl. 11.55
Pressmeddelande 44/2022

Torsdagen den 27 januari behandlade EU-ministerutskottet följande frågor: utvecklandet av unionens säkerhets- och försvarspolitik, klimatåtgärdernas konsekvenser för Finlands sjöfart samt förbättrandet av arbetsvillkoren för sådana som utför arbete via digitala plattformar.

EU-ministerutskottet fick en lägesrapport om de förhandlingar som gäller EU:s nya strategiska kompass. Den strategiska kompassen sätter målen för utvecklandet av EU:s säkerhets- och försvarspolitik under de närmaste åren. EU-länderna har för avsikt att godkänna den strategiska kompassen i utrikes- och försvarsministrarnas råd i mars, varefter dokumentet förs vidare till Europeiska rådet i mars.

Ministerutskottet behandlade också en noggrannare bedömning av vilka sammantagna konsekvenser de klimatåtgärder som bereds i EU (55 %-paketet) har för Finlands sjöfart i fråga om utsläppshandelsdirektivet, initiativet FuelEU Maritime och energiskattedirektivet. Bedömningarna är förenade med stor osäkerhet, eftersom förhandlingarna fortfarande pågår och det finns många faktorer som kan förändras. Konsekvenserna bedöms ur miljösynvinkel och ekonomisk synvinkel. Förslagen har både direkta och indirekta ekonomiska konsekvenser för sjöfarten, som betjänar Finlands import och export samt resenärer (passagerarfärjorna). Konsekvensanalysen kommer att kompletteras, särskilt när det gäller samverkande och korsvisa effekter. Vintersjöfartens andel av förslagens kostnader har också bedömts.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkt om förslaget till direktiv om förbättrade arbetsvillkor på digitala plattformar. Målet med det förslag som Europeiska kommissionen lade fram i december 2021 är att förbättra arbetsvillkoren och de sociala rättigheterna för människor som utför arbete via digitala plattformar. Statsrådet ställer sig positivt till förslagets allmänna mål. Den U-skrivelse där Finlands ståndpunkt fastställs blir offentlig efter statsrådets sammanträde.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande möten:

  • Informellt möte mellan konkurrenskraftsministrarna (inre marknaden och industri) (31.1–1.2
  • Informellt möte mellan justitie- och inrikesministrarna (3–4.2)

Konkurrenskraftsministrarna ska diskutera olika sätt att förbättra EU:s kristålighet genom att minska strategiska beroendeförhållanden. Dessutom ska de diskutera olika sätt att trygga tillgången till exempelvis läkemedel och råvaror.

Justitieministrarna ska diskutera effektivare bekämpning av hatretorik och hatbrott samt erkännande av föräldraskap till exempel när en familj flyttar från ett EU-land till ett annat.

På agendan för inrikesministrarnas informella möte står säkerheten vid Europas gränser, klimatförändringarnas konsekvenser för civilskyddet samt reformer inom EU:s migrations- och asylpolitik.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare i EU-ärenden, tfn 041 501 3092, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

​​​​​​​

​​​​​​​