Hyppää sisältöön

EU-ministerivaliokunta linjasi EU:n taloutta tukevista toimista

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 3.2.2023 12.55
Tiedote

Valtioneuvoston EU-ministerivaliokunta linjasi kantojaan perjantaina 3. helmikuuta EU:n taloutta tukeviin toimiin sekä tuleviin neuvoston kokouksiin.

Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto keskustelee 9.-10. helmikuuta EU:n globaalin kilpailukyvyn parantamisesta ja taloutta tukevista toimista. Keskustelu on jatkoa Eurooppa-neuvoston joulukuun kokoukselle, jossa komissiota kehotettiin esittämään analyysejä ja ehdotuksia asiaankuuluvien kansallisten ja EU-tason välineiden käyttöönottamiseksi sekä investointiympäristön parantamiseksi.

Komission 1.2.2023 antamassa EU:n vihreää teollisuussuunnitelmaa koskevassa tiedonannossa komissio tuo esiin näkemyksiään EU:n kilpailukyvyn edistämisestä. Komissio on antamassa ehdotuksia lyhyen aikavälin tukitoimiksi sekä tekemässä pidemmän aikavälin aloitteita, joiden taustalla on erityisesti energiakriisi ja vihreän siirtymän vauhdittaminen.

Suomi tunnistaa tarpeen arvioida miten EU:n kilpailukyky voidaan turvata ja investointien valuminen EU:n ulkopuolelle välttää. Suomi katsoo, että avoimeen kilpailuun perustuvat sisämarkkinat ja nykyisten EU-varojen tehokas käyttö ovat EU:n pitkän aikavälin kilpailukyvyn perusta ja avainasemassa nykyisten ja tulevien haasteiden ratkaisemisessa.

Suomen mukaan EU:n valtiontukisääntöjen keskiössä on ja tulee edelleen olla eurooppalaisten yritysten tasapuolisten toimintaedellytysten ylläpitäminen ja jäsenvaltioiden välisten valtiontukikilpailujen ehkäiseminen. Suomi ei näe tarvetta EU:n valtiontukipolitiikan perustavanlaatuiselle muutokselle. Mahdolliset ajalliset ja sisällöllisesti rajatut valtiontukisääntöjen muutokset tulisi tehdä faktaperustaisen analyysin ja vaikutusarviointien osoittamien tarpeiden perusteella.

Suomi katsoo, että nykyisessä tilanteessa EU:n varoja tulee voida hyödyntää mahdollisimman joustavasti EU:n kilpailukyvyn, resilienssin ja vihreän siirtymän edistämiseen. Suomi ei näe nykyisessä tilanteessa tarvetta lisärahoitukselle tai kokonaan uusien EU-tason rahoitusvälineiden luomiselle.

Suomen kantaa tarkennetaan asian käsittelyn edetessä sekä komission mahdollisten ehdotusten pohjalta.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja 6.2. Brysselissä järjestettävään yleisten asioiden neuvostoon ja 6.-8.2. Tukholmassa järjestettävään epäviralliseen kilpailukykyministerien kokoukseen.

Yleisten asioiden neuvoston pääaiheena on helmikuun ylimääräisen Eurooppa-neuvoston valmistelu. 

Sisämarkkinoista ja teollisuuspolitiikasta vastaavien ministereiden epävirallisessa kokoonpanossa 6.-7.2. keskustellaan kilpailukyvystä vihreässä siirtymässä. Tutkimuksesta ja innovaatioista vastaavien ministerien kokoonpanossa 7.-8.2. keskustellaan tutkimusinfrastruktuureista ja tieteellisestä julkaisemisesta.

EU-ministerivaliokunnan asialistat sekä EU-ministerivaliokunnassa käsiteltävät julkiset asiakirjat julkaistaan valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto, p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Saara Pokki p. 050 478 6363 ja viestintäasiantuntija Lauri Heikkinen, p. 046 923 5090, valtioneuvoston kanslia