Hoppa till innehåll

EU-ministerutskottet fastställde sina ståndpunkter i fråga om åtgärder för att stödja EU:s ekonomi

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.2.2023 12.55 | Publicerad på svenska 3.2.2023 kl. 15.05
Pressmeddelande

Fredagen den 3 februari fastställde statsrådets EU-ministerutskott sina ståndpunkter i fråga om åtgärder för att stödja EU:s ekonomi. Därtill fastställde ministerutskottet ståndpunkterna inför kommande rådsmöten.

Europeiska rådet sammanträder den 9–10 februari för att diskutera sätt att förbättra EU:s globala konkurrenskraft och åtgärder för att stödja EU:s ekonomi. Diskussionen är en fortsättning på Europeiska rådets decembermöte, där Europeiska rådet uppmanade kommissionen att lägga fram analyser och förslag i syfte att mobilisera relevanta nationella verktyg och EU-verktyg samt förbättra investeringsmiljön.

I sitt meddelande av den 1 februari 2023 om en industriplan för den gröna given framför kommissionen sina synpunkter på främjandet av EU:s konkurrenskraft. Kommissionen kommer att lägga fram förslag till kortsiktiga stödåtgärder men också initiativ på längre sikt, framför allt med anledning av energikrisen och påskyndandet av den gröna omställningen.

Finland identifierar behovet av att bedöma hur EU:s konkurrenskraft kan tryggas och hur man kan undvika att investeringar hamnar utanför EU. Finland anser att en inre marknad som bygger på öppen konkurrens och en effektiv användning av de nuvarande EU-medlen utgör grunden för EU:s konkurrenskraft på lång sikt och är i nyckelroll när det gäller att lösa nuvarande och framtida utmaningar.

Enligt Finland är det huvudsakliga syftet med EU:s regler om statligt stöd att upprätthålla lika villkor för europeiska företag och förhindra konkurrenssnedvridningar mellan medlemsstaterna, och så ska det vara också i fortsättningen. Finland ser inget behov av en grundläggande ändring av EU:s politik för statligt stöd. Eventuella tids- och innehållsmässigt begränsade ändringar av reglerna om statligt stöd ska göras utifrån faktabaserad analys och behov som framgår av konsekvensbedömningar.

Enligt Finlands ståndpunkt bör EU:s medel i det aktuella läget kunna användas så flexibelt som möjligt till att främja EU:s konkurrenskraft, resiliens och gröna omställning. Just nu ser Finland inget behov av tilläggsfinansiering eller helt nya finansieringsinstrument på EU-nivå.

Finlands ståndpunkt preciseras när behandlingen framskrider och på basis av eventuella förslag från kommissionen.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför allmänna rådets möte i Bryssel den 6 februari och det informella mötet med konkurrenskraftsministrarna den 6–8 februari i Stockholm.

Huvudtemat för allmänna rådets möte är förberedelserna inför Europeiska rådets extra möte i februari. 

Konkurrenskraftsministrarna möts i en sammansättning av ministrar med ansvar för den inre marknaden och industripolitiken den 6–7 februari för att diskutera konkurrenskraft i samband med den gröna omställningen. I en sammansättning av ministrar med ansvar för forskning och innovation diskuteras däremot forskningsinfrastrukturer och vetenskapliga publikationer den 7–8 februari.

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.

Ytterligare information: Jari Luoto, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363, och Lauri Heikkinen, kommunikationsexpert, tfn 046 923 5090, statsrådets kansli