Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitusohjelman seuranta
Kaivostoiminnan uudistusta sekä rakentamisen päästöjä vähentävät lakiesitykset eduskunnalle

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 5.10.2022 11.00
Kaivostoiminnan uudistusta sekä rakentamisen päästöjä vähentävät lakiesitykset eduskunnalle

Syyskuun aikana eduskunnalle annettiin hallituksen esitykset vähähiilisestä rakentamisesta sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisesta. Myös kaivoslain uudistukset etenivät eduskunnan käsittelyyn.

Valtioneuvosto hyväksyi 15.9.2022 esitykset rakentamislaiksi, maankäyttö- ja rakennuslain muutokseksi sekä laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.

Rakentamislaissa annetaan uudet tekniset vaatimukset rakennuksen vähähiilisyydestä ja elinkaaresta. Uusien rakennusten on täytettävä vaatimukset pitkäikäisyydestä ja muunneltavuudesta. Rakentamislain muutoksien myötä myös rakennuslupa, toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus sulautuvat yhdeksi lupamuodoksi, rakentamisluvaksi. Lisäksi rakentamisen lupakynnystä esitetään nostettavaksi ja rakentamisen laatua kehitettäväksi työmaiden sääntelyä parantamalla.

Rakentamisluvitus ja alueidenkäytön suunnitelmat tehdään jatkossa yhteisen tietomallin mukaisina koneluettavassa muodossa. Muutos parantaa tietojen saatavuutta, luotettavuutta ja digitaalista turvallisuutta. 

Hallitus antoi 8.9.2022 eduskunnalle esityksensä kaivoslain uudistamiseksi. Uudistuksella vahvistetaan paikallisia vaikutusmahdollisuuksia ja huomioidaan entistä paremmin elinkeinotoiminnan ja ympäristön näkökulmat. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2023. 

Kaivosluvan myöntämisen edellytyksenä olisi kunnan hyväksymä kaava. Myös muut elinkeinot olisi otettava huomioon lupaharkinnassa nykyistä paremmin. Esityksessä ehdotetaan lisäksi tiukennuksia malminetsintäluvan voimassaolon jatkamisen edellytyksiin, muutoksia varaussääntelyyn sekä parannuksia tiedonsaantioikeuksiin.

Ympäristönsuojelun edistämiseksi kaivoslakiin ehdotetaan muutoksia, joilla huomioidaan maisemalliset ja ympäristölliset sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset osana lupaharkintaa. Lisäksi hallituspuolueet ovat sopineet malminetsintää koskevasta kiellosta kansallis- ja luonnonpuistoissa sekä sallitun malminetsinnän edellytysten tiukentamisesta valtion muilla luonnonsuojelualueilla. Nämä ehdotukset sisältyvät hallituksen esitykseen luonnonsuojelulaista.

Sivun alkuun