Hyppää sisältöön

Ukrainan kriisi heijastuu kansalaisten taloushuolina

Julkaisuajankohta 9.11.2022 12.33
Kuvio: Kansalaisten kokemukset vko 3-40/2022. Lähde: Kansalaispulssi, Talousneuvoston sihteeristön laskelmat.

Sota Ukrainassa oheisvaikutuksineen on voimistanut erityisesti kansalaisten taloudellisia huolia. Mielialoissa ja luottamuksessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta suuntaan tai toiseen ja kansalaisten tuki talouspakotteille on pysynyt korkealla tasolla. Tämä käy ilmi talousneuvoston sihteeristön indikaattorikokoelmasta, joka seuraa kansalaisten mielialojen ja resilienssin kehitystä erityisesti sotaan ja energiakriisiin liittyen.

Nopealla tahdilla toisiaan seuraavat poikkeusolot, koronapandemia, sota Ukrainassa ja globaali energiakriisi vaikuttavat kansalaisten toimeentuloon, mutta koettelevat uudella tavalla myös kansalaisten mielialoja ja henkistä sietokykyä. Kansalaisten mielialat vaikuttavat osaltaan siihen, kuinka voimakkaasti talous reagoi kriiseihin. Mielialojen vaihtelut kertovat myös kriisiin liittyvien politiikkatoimien onnistumisesta ja kansalaisten luottamuksesta päätöksentekijöihin.  

Valtioneuvoston kanslian Kansalaispulssi-kysely tarjoaa erinomaisen välineen seurata mielialojen ja kriisinsietokyvyn kehitystä ja reagointia lähes reaaliaikaisesti. Kuukausittain toistuvaan, tilastollisesti edustavaan kyselyyn on kuluvan vuoden aikana lisätty erityisesti Ukrainan sotaa ja energiakriisiä koskevia kysymyksiä. Talousneuvoston sihteeristö on osallistunut kyselyn kehittämiseen ja koostanut kyselyn pohjalta seuraavassa esitettävän sotaan ja energiakriisiin fokusoivan ja kansalaisten tuntemuksia kolmessa eri ulottuvuudessa kuvaavan kokonaisuuden. Päivitetyt versiot indikaattoreista julkistetaan määrävälein talousneuvoston kotisivuilla.

Yhteenveto havainnoista 

Sota Ukrainassa oheisvaikutuksineen on voimistanut erityisesti kansalaisten taloudellisia huolia (kuva 1). Lokakuun alussa viikolla 40 noin 16 prosenttia kansalaisista oli erittäin huolissaan toimeentulostaan, kun vastaava osuus vuoden alussa oli noin 9 prosenttia. Yli puolet suomalaisista olivat huolestuneita energian hinnan muutoksista ja joka toinen kansalainen on joutunut lykkäämään hankintoja hintojen nousun vuoksi.

Mielialoissa ja yhteiskunnallisessa luottamuksessa ei ole tapahtunut vastaavaa merkittävää muutosta suuntaan tai toiseen. Tuoreimpien kyselytietojen mukaan 76 prosenttia kansalaisista suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti ja hieman alle puolet suomalaisista kokee vähän tai ei lainkaan stressiä. Yli kaksikolmasosaa kansalaisista pitää suomalaista yhteiskuntaa oikeudenmukaisena. 

Talouden ensisijaisuus korostuu myös suoraan Ukrainan sotaan liittyvissä huolissa (kuva 2). Suomen turvallisuus aiheutti melko paljon huolta vielä alkuvuodesta, mutta huolestuneisuus väheni selvästi kesän aikana olettavasti Naton jäsenyyshakemuksen myötä. Kansalaisten tuki talouspakotteille ja valmius vastaanottaa pakolaisia ovat pysyneet korkealla tasolla (kuva 3). 

1.  Mielialat, luottamus ja oma talous

Osiossa seurataan kansalaisten tuntemuksia kolmella eri osa-alueella: yleiset mielialat, luottamus yhteiskuntaan ja oma talous. Osiossa esitettävät indikaattorit ovat useammasta Kansalaispulssin kysymyksestä koostettuja indeksejä, jotka pyrkivät antamaan yleiskuvan kyseessä olevan muuttujan kehityssuunnasta. Indeksien koostamistapa on kuvattu liitteen tietolaatikossa. On syytä huomata, että valittu esitystapa korostaa osa-alueissa tapahtuvaa vaihtelua ja muutoksen suuntaa absoluuttisen tason sijaan.

Huoli omasta toimeentulosta indeksi kuvaa väestön huolta kotitalouden toimeentulosta, sähkön ja energian hinnoista sekä tarpeesta muuttaa kulutustottumuksia tai luopua hankinnoista hintojen nousun vuoksi. Indeksin nousu kuvaa omaan toimeentuloon liittyvien huolten ja sopeutumistarpeen lisääntymistä. Mielialat-indeksi kuvaa kansalaisten luottamusta omaan tulevaisuuteensa sekä stressin tunteita. Tulevaisuususkon heikkeneminen ja stressin lisääntyminen heijastuvat indeksin laskuna. Luottamus yhteiskuntaan -indeksi mittaa kansalaisten luottamusta viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin sekä yleisesti koettua yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta.

Kuva 1: Kansalaisten kokemukset vko 3-40/2022. Lähde: Kansalaispulssi, Talousneuvoston sihteeristön laskelmat. 

2.  Ukrainan sodan aiheuttamat huolet

Osiossa seurataan Venäjän hyökkäyssodan ja siihen liittyvien kerrannaisvaikutusten aiheuttaman huolestuneisuuden kehitystä. Indikaattori kertoo erittäin tai melko huolissaan olevien vastaajien osuuden kolmessa eri ulottuvuudessa: huoli Ukrainan kriisin vaikutuksesta 1) Suomen talouteen 2) Suomen turvallisuuteen 3) Euroopan turvallisuuteen. 

Kuva 2: Ukrainan kriisin aiheuttamat huolet liittyen Suomen talouteen ja Suomen sekä Euroopan turvallisuuteen vko 10-40/2022. Lähde: Kansalaispulssi.

3.  Tuki sotaan liittyville politiikkatoimille 

Osiossa seurataan kansalaisten tukea valituille politiikkatoimille kahdessa ulottuvuudessa: EU:n Venäjään kohdistamat pakotteet ja Ukrainan pakolaisten vastaanottaminen. 

Sekä valmius pakolaisten vastaanottamiseen että tuki EU:n talouspakotteille ovat Suomessa varsin korkealla tasolla. Molemmissa nähtiin kesäkuukausina hienosta alentumista, mutta tuoreimmassa viikon 40 kyselyssä tapahtui selvä korjausliike ylöspäin. 

Kuva 3: Tuki Ukrainan sotaan liittyville politiikkatoimille vko 10-40/2022. Lähde Kansalaispulssi.

Lisätietoa Kansalaispulssi-kyselystä.

Kirjoittajat: pääsihteeri Pekka Sinko ja erityisasiantuntija Timopekka Hakola, talousneuvoston sihteeristö

Indeksien laskentatapa

Raportin ensimmäisessä osiossa omaa taloutta, mielialaa ja luottamusta kuvaavien indeksin kehitys määräytyy niiden taustamuuttujiksi poimittujen Kansalaispulssin kysymysten vastausosuuksien kehityksistä.
 
Indeksien kuvaamat Kansalaispulssin kysymykset: 

Huoli toimeentulosta: 1) Kuinka huolestunut olet kotitaloutesi toimeentulosta seuraavan kuukauden aikana? 2) Kuinka paljon sähkön ja muiden energiamuotojen hintojen muutokset aiheuttavat sinussa huolta tällä hetkellä? 3) Olen joutunut viimeisen kuukauden aikana muuttamaan kulutustottumuksiani tai luopumaan hankinnoista hintojen nousun vuoksi.

Mielialat: 1) Kuinka luottavaisesti suhtaudut tulevaisuuteesi tällä hetkellä? 2) Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi taikka hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti mieltä. Tunnetko sinä nykyisin tällaista stressiä?

Luottamus yhteiskuntaan: 1) Kuinka paljon henkilökohtaisesti luotat seuraaviin tahoihin (poliittiset puolueet, Kuntahallinto, Suomen eduskunta, Suomen hallitus, valtionhallinto) 2) Kuinka oikeudenmukaisena pidät suomalaista yhteiskuntaa tällä hetkellä?

Kysymyksiin vastataan joko vastausasteikolla 1–10 tai viisiportaisella Likert-asteikolla. Mielialan ja luottamuksen osa-alueiden jokaisesta taustakysymyksestä on luotu muuttuja, joka seuraa positiivisten vastausten (7–10) osuuden kehitystä.  Oma talous –indeksin taustakysymysten osalta on painotettu huolestuneisuuden kehitystä ja valittu muuttujien arvoksi melko tai erittäin huolestuneiden vastausosuuden kehitys (10-portaisella asteikolla 1–4 vastanneet ja melko tai erittäin huolissaan olevat Likert-asteikolla). 

Kunkin muuttujan suhteellista muutosta vastauskierrosten välillä kuvataan omalla alaindeksillä. Alaindeksin muodostamista kuvaa seuraava esimerkki: Viikolla 36 sähkön ja muiden energiamuotojen hinnoista melko tai erittäin huolissaan oli 56,7 % kansalaisista (1–4 vastanneet 10-asteikolla). Seuraavalla kierroksella viikolla 40 vastaava osuus kohosi 57,3 prosenttiin. Kun asetetaan indeksin arvoksi 100 viikolla 36, niin viikolla 40 indeksi saa arvoksi 57,3 / 56,7 * 100 = 101,4. Alaindeksien muutosten (painottamaton) keskiarvo muodostaa kyseistä osa-aluetta kuvaavan pääindeksin kierroskohtaisen muutoksen. Kuvassa 1 kaikkien indeksien arvoksi on asetettu 100 vuoden 2022 viikolla 3. Muuttujat on pyritty valitsemaan siten, että kunkin osa-alueen alaindeksit kehittyisivät jokseenkin saman suuntaisesti (positiivinen korrelaatio).