Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Miten potilaat ja asiakkaat hyötyvät potilas- ja sosiaaliasiavastaavia koskevasta muutoksesta?

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.10.2022 17.38
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä laiksi potilas- ja sosiaaliasiavastaavista. Lakiehdotus on sujuva kokonaisuus, josta saa käsityksen esityksen tavoitteista ja keskeisistä ehdotuksista. Vaikutuksia potilaan ja asiakkaan asemaan, tiedonhallintaan ja yrityksiin tulee arvioida tarkemmin.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavista. Lain tavoitteena on edistää potilaan sekä sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaan oikeuksien ja oikeusturvan toteutumista. Esityksellä parannetaan myös potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan riippumattomuutta ja laatua. 

Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotuksen perusteella ei saa käsitystä nykyisen järjestelmän käytännön ongelmista potilaan ja asiakkaan näkökulmasta.  Minkä tyyppisiä yhteydenottoja potilas- ja sosiaaliasiamiehet saavat ja johtavatko yhteydenotot yleensä jatkotoimenpiteisiin? Lakiluonnoksen perusteella jää epäselväksi, miten potilaat ja asiakkaat hyötyvät käytännössä sosiaali- ja potilasasiavastaavien keskittämisestä lähinnä hyvinvointialueiden vastuulle.

Ehdotusta potilas- ja sosiaaliasiavastaavien keskittämisestä hyvinvointialueille perustellaan synergiaeduilla. Arviointineuvosto kiinnittää huomiota, että lakiluonnoksessa ei ole käsitelty riittävästi nykytilan säilyttämistä yksityisille sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille. Miksi sosiaali- ja potilasasiavastaavien toiminnan keskittäminen hyvinvointialueille on paras vaihtoehto yksityisille sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille?

Lakiluonnoksen mukaan tietojärjestelmien hankintakustannus olisi arviolta noin 15 000 euroa/hyvinvointialue. Arviointineuvosto kiinnittää huomiota tietojärjestelmäkustannusten alhaiseen tasoon. Lakiluonnoksesta jää epäselväksi, miten tietojärjestelmäkustannukset on laskettu ja onko arvio realistinen.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi potilas- ja sosiaaliasiavastaavista (hankenumero: STM118:00/2021), jonka sosiaali- ja terveysministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön 30.9.2022. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 589, erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 125 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.