Hyppää sisältöön

Pääministerin puheenvuoro sosiaalialan kolmikanta-huippukokouksessa Brysselissä 16.10.2019

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.10.2019 16.02 | Julkaistu suomeksi 16.10.2019 klo 16.04
Puhe 538/2019

Sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden edistäminen kilpailukykyisen, oikeudenmukaisen ja kestävän Euroopan luomiseksi: Työmarkkinaosapuolten rooli ja niiden välisen vuoropuhelun merkitys.

Hyvät kuulijat,

Kilpailukykyisen, oikeudenmukaisen ja kestävän Euroopan edistäminen, ja erityisesti työmarkkinaosapuolten rooli, on hyvin lähellä sydäntäni. Puheenjohtajakautemme slogan kiteyttää tämän tavoitteen: Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus. Olemme asettaneet tavoitteeksi rakentaa Euroopasta maailman kilpailukykyisin, sosiaalisesti oikeudenmukaisin vähähiilinen talous.

Me täällä Euroopassa teemme työtä maailman suurten haasteiden ratkaisemiseksi. Ensinnäkin ilmastonmuutos vaatii pikaisia toimia, maailmanlaajuisesti. Euroopan ja muiden suurten talouksien vastuulla on omaksua johtajan rooli siirtyessämme kohti kestävää ja ilmastoneutraalia taloutta. Toiseksi nopeasti kehittyvä teknologia: digitalisaatio, automaatio ja tekoäly muuttavat elämäämme. Kolmanneksi maailmanlaajuinen talouskilpailu on armotonta ja vaatii EU:n esiintuloa vahvana globaalina toimijana. Siksi meidän on pikaisesti siirryttävä kohti sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää taloutta.

Toisin sanoen, vastataksemme globaaleihin haasteisiin meidän, eurooppalaisten päättäjien, on laadittava kunnianhimoinen poliittinen toimintaohjelma kasvun edistämiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi vaaditaan toimia myös yrityksiltä. On löydettävä tapoja rohkaista niitä toimimaan vastuullisesti.

Hyvät kuulijat,

Sisämarkkinat eivät toimi ilman niiden keskeistä periaatetta: ihmisten, tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta. Sisämarkkinat, sääntöpohjainen vapaakauppa sekä laadukas ja ajantasainen sääntely takaavat EU:n yhteisen kilpailukyvyn. Tähän on liitettävä ajanmukainen lähestymistapa elinkeinopolitiikkaan.

Unionille on luotava positiivinen ja kattava pitkän aikavälin toimintaohjelma kestävän kasvun edistämiseksi. Tässä meidän on erityisesti painotettava tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden sekä digitalisaation kokonaisvaltaista hyödyntämistä. Aktiivinen elinkeinopolitiikka sekä palvelusektorin ja digitaalisen talouden kehittäminen luovat pohjaa uuden ajan taloudelle.

Tällä tiellä emme saa unohtaa, että hyvinvointi ja talouspolitiikka kulkevat käsi kädessä. EU toimii parhaiten, kun lisäämme ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta ja vähennämme eriarvoisuutta.

EU:n yhteiset arvot ja oikeusvaltioperiaate ovat unionin perusta. Siksi olemme johdonmukaisesti edistäneet oikeusvaltioperiaatetta puheenjohtajakaudellamme. 

Sosiaalinen ulottuvuus on EU:lle hyvin keskeinen. Sosiaalisten oikeuksien ja työelämän ajantasainen vähimmäissääntely sekä tehokkaampi toimeenpano ovat EU:lle elintärkeitä.

Sisämarkkinat ovat EU:n ytimessä, ja kaikkia työntekijöitä on kohdeltava oikeudenmukaisesti. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari on pantava täytäntöön kokonaisuudessaan.

Uskomme, että hyvinvointitalous on seuraava vaihe, kun rakennamme sosiaalisesti kestävämpää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta Euroopalle. Hyvinvointiin tähtäävät politiikat voivat parantaa tuottavuutta, luoda talouskasvua ja tukea taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä.

Kuinka voimme luoda edellytykset kestävälle kasvulle? Uskon, että meidän on panostettava osaamiseen ja koulutukseen ja edistettävä sukupuolten välistä tasa-arvoa. On myös otettava huomioon alueellinen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Nämä ovat puheenjohtajakautemme prioriteetteja.

Hyvät kuulijat,

Työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu on keskeinen väline kestävän kasvun ja hyvinvoinnin vauhdittamiseksi. Meidän on edistettävä sosiaalista vuoropuhelua kaikilla tasoilla. Monilla työpaikoilla tapahtuu nyt nopeita muutoksia ja niiden on sopeuduttava työn uusiin muotoihin. Siksi työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu työpaikoilla on erityisen tärkeää.

Haluan kiittää teitä mielenkiinnostanne. Odotan innokkaasti tämänpäiväisiä keskustelujamme aiheesta.