Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Halvtidsöversynens och ramförhandlingarnas riktlinjer inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2021 14.36 | Publicerad på svenska 4.5.2021 kl. 11.40
Pressmeddelande

Den 29 april fattade regeringen beslut om riktlinjerna för slutet av valperioden och om planen för de offentliga finanserna 2022-2025. Regeringen beslutade att höja ramnivån och omfördela utgifterna.

Regeringen kommer att föreslå en 50 miljoner euros tidigareläggning av anslagen för basunderhållet av transportinfrastrukturen från 2022 till 2021 i den tredje tilläggsbudgetpropositionen. I enlighet med den 12-åriga riksomfattande trafiksystemplanen Trafik 12 prioriteras vid allokeringen av finansieringen av basunderhållet av transportinfrastrukturen de rutter som är centrala för näringslivet och tryggas pendlingens behov inom hela nätet.

Regeringen har vid ramförhandlingarna kommit överens om sparåtgärder på 370 miljoner euro från och med 2023 i ramarna för de offentliga finanserna. Inbesparingarna har fördelats mellan ministerierna och kommunikationsministeriets andel är 110 miljoner euro. Den slutliga inbesparingsfördelningen avgörs vid ramförhandlingarna nästa vår. Kommunikationsministeriet bereder fördelningen av medel med beaktande av förvaltningsområdets utvecklingsbehov. Anslagsnivån för kommunikationsministeriets huvudtitel är i genomsnitt cirka 3,3 miljarder euro under ramperioden 2022-2025.

- Under denna regeringsperiod har vi satsat enormt mycket på basunderhållet av transportinfrastrukturen och på nya trafikprojekt. En rättidig och målmedveten återhämtning har hjälpt Finland under pandemin. Härnäst måste man förbereda sig på en konjunkturpolitik i tillväxtfas. Arbetet för att effektivisera och utveckla trafiksystemet fortsätter och jag är glad att vi i arbetet med Trafik 12 har hittat en gemensam vilja för det, säger minister Timo Harakka.

Under våren behandlar riksdagen en redogörelse i fråga om den riksomfattande trafiksystemplanen 2021-2032, som har beretts i parlamentariskt samarbete.

Informationssäkerheten och dataskyddet ska förbättras

I regeringens halvtidsöversyn gjordes en anteckning om att informationssäkerheten och dataskyddet ska förbättras. Statsrådet förbinder sig att främja en förbättring av informationssäkerheten och dataskyddet inom kritiska samhällssektorer. Senare våren 2021 godkänns två principbeslut av statsrådet om förbättring av informationssäkerheten och dataskyddet inom de kritiska sektorerna i samhället samt ett program för utveckling av cybersäkerheten.

- Det är viktigt att vi som regering vid ramförhandlingarna förband oss att främja en förbättring av informationssäkerheten och dataskyddet. Viktiga tjänster i samhället, såsom distributionen av el och dricksvatten samt hälso- och sjukvårdstjänsterna, behöver skyddade förbindelser och datasystem för att fungera. För samhället är cybersäkerhet en nödvändighet i en digital tidsålder, konstaterar minister Harakka.

Färdplanen för fossilfria transporter slutförs

Regeringen gjorde också en halvtidsöversyn av klimatåtgärderna. Klimatarbetet har framskridit enligt planerna och vägen mot målet om klimatneutralitet har förkortats betydligt.

- Beredningen av en färdplan för fossilfria transporter är på slutrakan. Under våren har statsrådet för avsikt att fatta principbeslut om minskning av växthusgasutsläppen från såväl den inhemska trafiken, sjöfarten och inlandssjöfarten som luftfarten, konstaterar minister Harakka.

Regeringen har förbundit sig att besluta om behövliga tilläggsåtgärder för att målet om klimatneutralitet 2035 ska nås. 

Ytterligare information:

Tino Aalto, specialmedarbetare, tfn 050 436 9188, cybersäkerhet

Ilkka Hamunen, specialmedarbetare, tfn 050 478 1027, trafik- och transport

Johanna Juselius, specialmedarbetare, tfn 0295 342 141, klimatåtgärder

Kommunikationsminister Timo Harakka, för förfrågningar om intervjuer: Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187, [email protected]


Statsrådets kommunikationsavdelnings och finansministeriets pressmeddelande 29.4.2021: Regeringen fattade beslut om riktlinjerna för slutet av valperioden och om planen för de offentliga finanserna 2022-2025

 
Sivun alkuun