Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Tutkimus: Modernissa julkishallinnossa on kehitettävä virkamiesten henkilökohtaisen virkavastuun lisäksi julkisyhteisön vastuuta

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintavaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 15.2.2022 8.41
Tiedote 93/2022

Suomessa tarvitaan edelleen virkamiehiin henkilökohtaisesti kohdentuvaa virkavastuuta. Täsmällisempiä toimintavelvoitteita kehittämällä virkavastuu saadaan pitkälti vastaamaan myös automatisoituvan ja monitoimijaisen modernin hallinnon haasteisiin. Tämän lisäksi 15. helmikuuta julkaistu tutkimus korostaa yhtä tärkeänä julkisyhteisön vastuun kehittämistä. Ilman näitä molempia vastuu-ulottuvuuksia kansalaisten luottamusta julkishallintoon ei voida turvata tehokkaasti.

Julkishallinnon toimintaympäristö muuttuu ja vaikuttaa myös vastuukysymyksiin

Virkavastuu vahvistaa kansalaisten luottamusta julkishallintoon, julkisen vallan käyttöön ja hallinnon lainalaisuuteen. Tästä syystä vastuun tehokkuus ja vastuullisen tahon osoittaminen on tärkeää, jos julkishallinnossa toimitaan lainvastaisesti tai tehdään virheitä.

Modernissa julkishallinnossa virkamiehen tulisi kuitenkin olla vastuussa vain niistä virheistä ja lainvastaisuuksista, joihin hän pystyy vaikuttamaan. Tulevaisuuden muutokset voivat haastaa tämän lähtökohdan. Julkishallinnon toimintaympäristö muuttuu älykkään automaation, yksityistämisen ja ulkoistamisen sekä kansainvälistymisen myötä. Lisäksi resurssiniukkuus on pysyvä julkishallinnon haaste.

Lainmukaista toimintaa tukeva toimintaympäristö, täsmälliset toimintavelvoitteet ja asiakasnäkökulma ovat modernin vastuujärjestelmän avaimia

Julkishallinnon vastuujärjestelmää on kehitettävä kokonaisuutena, jossa virkamiesten henkilökohtaisen virkavastuun rinnalla kehitetään julkisyhteisön vastuuta. Näin voidaan toteuttaa järjestelmä, joka on oikeudenmukainen virkamiesten näkökulmasta, mutta joka samalla huomioi myös asiakasnäkökulman viranomaistoiminnassa.

Julkisyhteisön vastuun tehostamisessa on kyse esimerkiksi yhteisösakon soveltamisalan laajentamisesta tai julkisyhteisölle kohdennettujen hallinnollisten seuraamusten kehittämisestä.

Virkamiehiin henkilökohtaisesti kohdentuvan virkavastuun osalta moderni julkishallinto näyttäisi edellyttävän täsmällisempiä ja siten ennakoitavampia toimintavelvoitteita. Tämä mahdollistaa esimerkiksi vastuun kohdentamisen automaatiossa.

Myös toimintaympäristön puutteet voivat lisätä virkamiesten virheitä. Riittävistä resursseista ja täydennyskoulutuksesta olisi huolehdittava, jotta virheet voidaan välttää. Organisaation johdon ja esimiesasemassa toimivien vastuun täsmentämisellä voitaisiin edistää organisaatiokulttuuria, jossa lainvastaisuuksiin reagoidaan tehokkaasti.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: Apulaisprofessori Niina Mäntylä, Vaasan yliopisto, p.029 449 8391, niina.mantyla(at)uwasa.fi

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.