Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Studie: I en modern offentlig förvaltning måste även hela det offentliga samfundets ansvar utvecklas vid sidan av tjänstemännens personliga tjänsteansvar

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetfinansministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2022 8.41 | Publicerad på svenska 15.2.2022 kl. 8.51
Pressmeddelande 93/2022

I Finland behöver det fortfarande finnas ett personligt tjänsteansvar för tjänstemän. Genom mer exakta verksamhetsförpliktelser kan tjänsteansvaret i hög grad anges så att det motsvarar utmaningarna även i en automatiserad modern förvaltning där aktörerna är många. Utöver denna aspekt framhäver en studie publicerad den 15 februari att det är lika viktigt att utveckla det offentliga samfundets ansvar. Utan båda dessa dimensioner i ansvaret kan inte allmänhetens förtroende för den offentliga förvaltningen garanteras på ett effektivt sätt.

Den offentliga förvaltningens omvärld förändras med konsekvenser även för ansvarsfrågorna

Tjänsteansvaret stärker medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen, offentlig maktutövning och förvaltningens laglighet. Därför är det viktigt dels med ett effektivt ansvar, dels att visa var ansvaret finns om det inom den offentliga förvaltningen förekommer lagstridigheter eller felaktigheter.

I modern offentlig förvaltning ska tjänstemän dock ansvara endast för fel och lagstridigheter som de har möjlighet att påverka. Förändringarna i framtiden kan utmana denna princip. Med smart automation, privatisering och utläggning av tjänster samt ökad internationalisering förändras den offentliga förvaltningens omvärld. Dessutom är de knappa resurserna en bestående utmaning i den offentliga förvaltningen.

Nycklarna till ett modernt ansvarssystem är verksamhetsförutsättningar som stöder lagenlig verksamhet, exakta verksamhetsförpliktelser och ett kundperspektiv

Den offentliga förvaltningens ansvarssystem ska utvecklas övergripande så att även det offentliga samfundets ansvar utvecklas vid sidan av tjänstemännens personliga tjänsteansvar. På detta sätt skapas ett system som är rättvist ur tjänstemännens synvinkel, men som samtidigt beaktar även kundperspektivet i myndigheternas verksamhet.

Effektiviseringen av det offentliga samfundets ansvar handlar till exempel om att utvidga samfundsbotens tillämpningsområde eller utveckla de administrativa påföljderna.

Beträffande tjänstemännens personliga tjänsteansvar förefaller den moderna offentliga förvaltningen förutsätta mer exakta och därmed mer förutsägbara verksamhetsförpliktelser. Det möjliggör till exempel en fördelning av ansvaret vid automation.

Också brister i verksamhetsförutsättningarna kan öka antalet fel i tjänsteutövandet. För att undvika fel är det viktigt med tillräckliga resurser och fortbildning. Genom att precisera ledningens och chefernas ansvar kan man främja en organisationskultur som reagerar effektivt på lagstridigheter.

Publikationen ingår i verkställigheten av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2020.

Mer information: Biträdande professor Niina Mäntylä, Vasa universitet, tfn 029 449 8391, niina.mantyla(at)uwasa.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.