Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 12.11.2020

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.11.2020 15.25
Tiedote 706/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Assi Salminen, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 215
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Anu Vuori-Kiikeri, lähetystöneuvos p. 0295 350 141
- Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Oikeusministeriö

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Itä-Suomen hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen 2) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Helsingin hallinto-oikeuden kuuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vaasan hallinto-oikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Asiantuntijajäsenten varajäsenten määrääminen vakuutusoikeuteen 31.12.2024 päättyvän toimikauden loppuun

Sisäministeriö

Tomi Tirkkonen, rajaturvallisuusasiantuntija, everstiluutnantti p. 0295 421 134
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta (seulonta-asetus)

Satu Kaskinen, eritysasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 680
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toiminnasta muuttoliikkeeseen ja turvapaikanhakuun liittyvissä kriisi- ja force majeure -tilanteissa

Kukka Krüger, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 270
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallintaa koskeva asetus)

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Kenraalin virkaan nimittäminen puolustusvoimissa

Valtiovarainministeriö

Marika Paavilainen, hallitusneuvos p. 0295 530 302
- Tasavallan presidentin asetus valtion virka-ansiomerkistä annetun asetuksen muuttamisesta

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2019 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Pia Kivimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 183
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 54/2020 vp; EV 112/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsi Lamberg, hallitussihteeri p. 0295 330 397
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Sami Aalto, hallitusneuvos p. 0295 330 082
- Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2020 päättyväksi toimikaudeksi

Maa- ja metsätalousministeriö

- Susanna Paakkola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 448
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 25 §:n, asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n ja huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Päivi Marttila, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 205
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Sara Vänttinen, hallitussihteeri p. 0295 162 065
- Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Maija-Liisa Ahokas, yksikön johtaja, hallitusneuvos p. 0295 342 390
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta

Sini Wirén, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
- Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (434/2018) muuttamisesta

Katja Viertävä, hallitusneuvos p. 0295 342 612
- Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen liittyviin IBC-säännöstöön ja IMSBC-säännöstöön sekä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen liittyviin IBC-säännöstöön ja BCH-säännöstöön tehdyistä muutoksista

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Teollisoikeusasiamieslautakunnan kokoonpanon muuttaminen 30.6.2023 päättyvän toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi
- Työsuhdekeksintölautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2021 päättyvän toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi

Tarja Pyöriä, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 918
- Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman ja Suomen takausohjelman kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi -seurantakomitean puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaihtaminen

Sirpa Sillstén, hallitussihteeri p. 0295 047 094
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 121/2020 vp; EV 121/2020 vp)

Anne Hyartt, johtava asiantuntija p. 0295 047 175
- Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 13.11.2020 - 12.11.2023

Seija Jalkanen, johtava asiantuntija p. 0295 048 952
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 134/2020 vp; EV 128/2020 vp)

Eriika Melkas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 134
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 104/2020 vp; EV 126/2020 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Marjaana Maisonlahti, hallitusneuvos p. 0295 163 288
- Valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Ismo Tuominen, hallitusneuvos p. 0295 163 341
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 713
- Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta 

Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri p. 0295 163 224
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Mari Lauren-Häussler, hallitussihteeri p. 0295 163 762
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä

Outi Äyräs-Blumberg, hallitussihteeri p. 0295 163 260
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta