Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 13.6.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.6.2024 15.15
Tiedote 289/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Hallitusneuvos Piritta Sirvio, p. 0295 160 744
- Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 15 §:n muuttamisesta

Erityisasiantuntija Merja Saaritsa-Lantta, p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Pääsihteeri Johanna Moisio, p. 0295 160 625
- Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Ulkoministeriö

Lähetystöneuvos Saija Nurminen, p. 0295 350 202
- Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan nimittäminen
- Ulkoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Lähetystöneuvos Emmi Oikari, p. 0295 350 964
- Teollisen Yhteistyön Rahasto Oy:n (FINNFUND) osakepääoman korottaminen

Lähetystöneuvos Markus Teir, p. 0295 350 441
- Suomen valtuuskunnan asettaminen Naton huippukokoukseen Washingtonissa 9.-11.7.2024

Oikeusministeriö

Lainsäädäntöneuvos Timo Makkonen, p. 0295 150 230
- Eduskunnan kirjelmä tiedusteluvalvontavaltuutetun vuodelta 2022 antaman kertomuksen johdosta (EK 7/2024 vp; K 15/2023 vp)

Lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, p. 0295 150 486
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle YK:n tieto- ja viestintätekniikan rikollisiin tarkoituksiin käyttämisen torjuntaa koskevaa kattavaa kansainvälistä yleissopimusta koskevista neuvotteluista

Erityisasiantuntija Nina Oksanen, p. 0295 150 404
- Määräaikaisen lainsäädäntöneuvoksen virkasuhteen täyttäminen ajalle 1.8.2024 – 31.7.2025
- Hallitussihteerin viran täyttäminen 1.8.2024 lukien

Puolustusministeriö

Osastoesiupseeri Antti-Ville Rusanen, p. 0295 140 432
- Apulaissotilasedustajan tehtävään määräyksen peruuttaminen

Erityisasiantuntija Petri Laurila, p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön henkilöstöjohtajan viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Anu Nousiainen, p. 0295 530 326
- Lapin aluehallintoviraston ylijohtajan viran täyttäminen

Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, p. 0295 530 266
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallitusneuvos, yksikön päällikkö Panu Pykönen, p. 0295 530 225
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Finanssineuvos, yksikön päällikkö Janne Huovari, p. 0295 530 171
- Valtioneuvoston asetus tuottavuuslautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Emilia Laitala, p. 0295 530 517
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain, sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 308 §:n sekä eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Erityisasiantuntija Tea Niiranen, p. 0295 530 319
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 32/2024 vp; EV 32/2024 vp)

Erityisasiantuntija Pauliina Pitkänen, p. 0295 530 395
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain 35 ja 36 §:n sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 19/2024 vp; EV 30/2024 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, p. 0295 330 079
- Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen
- Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen
- Kymenlaakson steinerkoulun kannatusyhdistys ry:n perusopetuksen järjestämislupahakemus
- Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Hallitusneuvos Rami Sampalahti, p. 0295 330 190
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvokselle

Maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 0295 162 244
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta (HE 22/2024 vp; EV 42/2024 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 0295 162 494
- Valtioneuvoston asetus kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Yksikön johtaja Tiina Kaunisto, p. 0295 342 511
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Hallitusneuvos Hanna Laurila, p. 0295 342 025
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 35/2024 vp; EV 36/2024 vp)

Erityisasiantuntija Juuso Suomento, p. 0295 342 071
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 36/2024 vp; EV 37/2024 vp)

Johtava asiantuntija Esa Aaltonen, p. 0295 342 107
- Pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 35/2001, Wienin katsastussopimus) 1 normiin tehdyn muutoksen hyväksyminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lainsäädäntöneuvos Laura Holkko, p. 0295 047 207
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 23/2024 vp; EV 38/2024 vp)

Johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, p. 0295 047 139
- Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n kumoamisesta

Erityisasiantuntija Nea Brandt, p. 0295 047 239
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 21/2024 vp; EV 39/2024 vp)

Erityisasiantuntija Katariina Jämsén, p. 0295 047 143
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 15/2024 vp; EV 45/2024 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Neuvotteleva virkamies Mikko Horko, p. 0295 163 344
- Eduskunnan kirjelmä EK 11/2023 vp - K 5/2023 vp; Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2022

Hallitusneuvos Lassi Kauttonen, p. 0295 163 577
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallitussihteeri Annika Juurikko, p. 0295 163 242
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Kansaneläkelaitoksesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 39/2024 vp; EV 33/2024 vp)

Ympäristöministeriö

Erityisasiantuntija Roosa Kellokoski, p. 0295 250 260
- Valtioneuvoston asetus puustoisten elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2022–2027 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta