Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 20.6.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.6.2024 15.11
Tiedote 307/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. 0295 160 354
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Ulkoasiainneuvos Outi Holopainen, p. 0295 350 841
- Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Ulkoasiainneuvos Päivi Kaukoranta, p. 0295 350 340
- Valtioneuvoston asetus ydinpuolustustietoja koskevasta yhteistyöstä Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolten välillä tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Kehittämisneuvos Kaisa Tiusanen, p. 0295 150 169
- Hallituksen esitys eduskunnalle asetuksenantovaltuussääntelyn päivittämistä oikeusministeriön hallinnonalalla koskevaksi lainsäädännöksi

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. 0295 150 283
- Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta

Sisäministeriö

Erityisasiantuntija Janne Juujärvi, p. 0295 530 054
- Sisäministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Hallitussihteeri Sabina Mansurow, p. 0295 140 171
- Hallituksen esitys eduskunnalle tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehtyyn sopimukseen tehdyn muutoksen 2 hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Erityisasiantuntija Petri Laurila, p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön kolmen erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Valtiovarainministeriö

Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Mika Niemelä, p. 0295 530 525
- Eduskunnan kirjelmä Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025—2028 (VNS 2/2024 vp; EK 20/2024 vp)

Hallitusneuvos Antti Randell, p. 0295 530 061
- Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan viran täyttäminen
- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan viran täyttäminen

Lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela, p. 0295 530 116
- Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2024 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Erityisasiantuntija Antti Sinkman, p. 0295 530 817
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatilatalouden tuloverolain 5 ja 21 §:n sekä tuloverolain 32 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Katri Aho, p. 0295 162 235
- Valtioneuvoston asetus maatalouden kestävyyden tietoverkkotoimikunnasta

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 162 152
- Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2024

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos Kari Klemm, p. 0295 063 523
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Hallitusneuvos Timo Meling, p. 0295 049 084
- Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 a §:n muuttamisesta

Hallitusneuvos Meri Pensamo, p. 0295 047 226
- Valtioneuvoston asetus työvoimapalveluiden ohjauksesta
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, p. 0295 047 139
- Valtioneuvoston asetus tuloverokertomuksen sisällöstä

Johtava asiantuntija Mirjami Tanner, p. 0295 047 167
- Huoltovarmuusneuvoston asettaminen

Johtava asiantuntija Anna Aaltonen, p. 0295 047 097
- Valtioneuvoston asetus julkisista työvoimapalveluista
- Valtioneuvoston asetus työllistymistä edistävän monialaisen tuen yhteistoimintamallin organisoimisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Henkilöstö- ja hallintojohtaja Liisa Perttula, p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylijohtajan viran täyttäminen

Erityisasiantuntija Karoliina Vieler-Porter, p. 0295 163 588
- Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan nimittäminen

Erityisasiantuntija Aino Tuovinen, p. 0295 163 420
- Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi