Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 25.5.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.5.2023 15.17
Tiedote 222/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Elina Normo, istuntoasiainneuvos p. 0295 160 885
- Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettava vapaa

Maija Räsänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 966
- Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
- Valtioneuvoston kanslian hallitussihteerin viran täyttäminen

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Mikael Raivio, lakimies, esittelijä p. 0295 351 392
- Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ukrainan kanssa tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Yrsa Nyman, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 293
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi.

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Asiantuntijalääkärin määrääminen vakuutusoikeuteen
- Asiantuntijajäsenen varajäsenen määrääminen vakuutusoikeuteen

Puolustusministeriö

Leila Maïche-Plathan, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 438
- Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan pääsihteerin virasta

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Minna Ojala, hallitusneuvos, yksikön päällikkö p. 0295 530 291
- Valtioneuvoston asetus eräiden tuloverotusta koskevien Mansaaren kanssa tehtyjen sopimusten muuttamista koskevista pöytäkirjoista

Jarmo Huotari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 418
- Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 2/2023 vp; EV 2/2023 vp)

Jenniina Virtanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 003
- Valtiovarainministeriön tarkastusneuvoksen viran täyttäminen

Upi Talsi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 868
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisen tullitariffin tullien suspensiosta annetun asetuksen (EU) 2021/2278 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) 2021/2283 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Maa- ja metsätalousministeriö

Elina Anttila, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 163
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Päivi Jämsä, hallitusneuvos p. 0295 342 138
- Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välisen sopimuksen lentoliikenteestä Sint Maartenin osalta allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
- Suomen tasavallan ja Brasilian liittotasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Olli Hyvärinen, kaupallinen neuvos p. 0295 047 026
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävään vähämerkityksiseen tukeen (SGEI de minimis -asetus)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Ympäristöministeriö

Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö p. 0295 250 113
- Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön kansainvälisten asiain neuvokselle
- Ympäristöministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Ympäristöministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Leila Suvantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 433
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi luonnonsuojelulain 67 §:n 1 momentin ja 137 §:n 1 momentin muuttamisesta (HE 1/2023 vp; EV 1/2023 vp)

Jussi Kauppila, hallitussihteeri p. 0295 250 085
- Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Jouni Nissinen, erityisasiantuntija p. 050 325 5976
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta (SER-direktiivi)

Salla Koskela, asiantuntija, esittelijä p. 0295 250 236
- Valtioneuvoston asetus maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020–2025 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta