Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 30.5.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.5.2024 15.26
Tiedote 266/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Erityisasiantuntija Merja Saaritsa-Lantta, p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Hallintojohtaja Pirjo Tulokas, p. 0295 351 413
- Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Ulkoministeriön apulaisosastopäällikön tehtävään määrääminen

Lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, p. 0295 351 159
- Hallituksen esitys eduskunnalle puolustusyhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Oikeusministeriö

Lainsäädäntöneuvos Katri Törnroth, p. 0295 150 084
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Erityisasiantuntija Satu Pentikäinen, p. 0295 150 282
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 6 luvun ja kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta

Sisäministeriö

Lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriö

Neuvotteleva virkamies Tommi Nordberg, p. 0295 140 024
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusteollisuusohjelmasta (EDIP) ja puolustustarvikkeiden oikea-aikaisen saatavuuden ja toimituksen varmistamista koskevan toimenpidekehyksen perustamisesta

Valtiovarainministeriö

Budjettineuvos Timo Hattinen, p. 0295 530 157
- Eduskunnan kirjelmä EK 12/2024 vp; Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2023

Neuvotteleva virkamies Risto Sakki, p. 0295 530 294
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 84 ja 85 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Erityisasiantuntija Upi Talsi, p. 0295 530 868
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisen tullitariffin tullien suspensiosta annetun asetuksen (EU) 2021/2278 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) 2021/2283 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, p. 0295 330 079
- 1) Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, p. 0295 162 478
- Valtioneuvoston asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen 1 liitteen muutoksista

Lainsäädäntöneuvos Timo-Ville Nieminen, p. 0295 162 379
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Lainsäädäntöneuvos Vilja Klemola, p. 0295 162 309
- Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 a §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vesialan osaamisen kasvun ja kansainvälistymisen hankkeisiin vuosina 2022-2026 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vesihuollon ja patojen turvallisuuden, toimintavarmuuden ja varautumisen hankkeisiin vuosina 2023–2035 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Erityisasiantuntija Eeva Vartio, p. 0295 163 108
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 8/2024 vp; EV 34/2024 vp)