Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 4.4.2024

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 3.4.2024 15.18
Tiedote 143/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Neuvotteleva virkamies Jouni Varanka, p. 0295 160 177
- Tutkimus- ja innovaationeuvoston sihteeristön johtavan asiantuntijan tehtävään määrääminen

Ulkoministeriö

Ulkoasiainneuvos Päivi Kaukoranta, p. 0295 350 340
- Hallituksen esitys eduskunnalle ydinpuolustustietoja koskevasta yhteistyöstä Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolten välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Oikeusministeriö

Hallitusneuvos Anne Hartoneva, p. 0295 150 344
- Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 15 §:n muuttamisesta

Lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, p. 0295 150 486
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta direktiiviksi lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen riiston sekä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/JHA korvaamisesta

Erityisasiantuntija Elina Rissanen, p. 0295 150 248
- Eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston puoluerahoituksen valvonnasta 2022 eduskunnalle antaman kertomuksen johdosta (EK 2/2024 vp; K 6/2023 vp)

Sisäministeriö

Raja- ja meriosaston apulaisosastopäällikkö, eversti Marko Turunen, p. 0295 421 104
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen sulkemisesta toistaiseksi ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä

Puolustusministeriö

Erityisasiantuntija Anniina Melasniemi, p. 0295 140 440
- Puolustusministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Anu Nousiainen, p. 0295 530 326
- Tullin pääjohtajan viran täyttäminen

Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Maarit Huotari, p. 0295 530 518
- Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan asettaminen nelivuotiskaudeksi

Finanssineuvos Kristina Sarjo, p. 0295 530 055
- Suomen valtion edustus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnassa

Neuvotteleva virkamies Suvi Neuvonen, p. 0295 530 176
- Valtiovarainministeriön kahden neuvottelevan virkamiehen määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja kansallisten viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Sanna-Helena Fallenius, p. 0295 162 073
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta muutoksiksi yhteisen maatalouspolitiikan asetuksiin (EU) 2021/2115 ja (EU) 2021/2116 (COM (2024)139 final)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Johtava asiantuntija Anne Rothovius, p. 0295 063 532
- Valtioneuvoston asetus yritystukien tutkimusjaostosta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Erityisasiantuntija Nea Brandt, p. 0295 047 239
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallitussihteeri Nathalie Dahl, p. 0295 047 232
- Valtiontakuurahaston vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Johtava asiantuntija Teo Kangaspunta, p. 0295 047 325
- Valtioneuvoston asetus erityisavustuksesta kestävää kasvupolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille

Erityisasiantuntija Lasse Puroma, p. 0295 047 085
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkomaisten sijoitusten seurannasta unionissa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/452 kumoamisesta

Johtava asiantuntija Elli Nieminen, p. 0295 047 056
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2009/38/EY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on eurooppalaisten yritysneuvostojen perustamisesta ja toiminnasta sekä ylikansallista tiedottamista ja kuulemista koskevien oikeuksien tehokkaasta täytäntöönpanosta (EWC-muutosdirektiivi)