Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistuntojen ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat 28.12.2017

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 27.12.2017 15.34
Tiedote 613/2017

Asialistoihin saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston yleisistunto

Valtioneuvoston kanslia

Sanna Helopuro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 170
- Työnjaon muutos työ- ja elinkeinoministeriössä

Ulkoasiainministeriö

Eeva Winter, lakimies p. 0295 350 739
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Miia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 171
- Viran täyttäminen

Tuula Pääkkönen, kehittämispäällikkö p. 0295 150 082
- Sotilasjäsenten määrääminen korkeimpaan oikeuteen toimikaudeksi 2018 – 2019

Sisäministeriö

Elina Rydman, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 586
- Rahapeliasioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.2.2018 - 10.4.2019

Suvianna Pato-Oja, ylitarkastaja p. 0295 488 379
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 181/2017 vp; EV 174/2017 vp)

Heidi Sulander, erityisasiantuntija p. 0295 488 329
- Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Valtiovarainministeriö

Janne Häyrynen, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö p. 0295 530 346
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 151/2017 vp; EV 187/2017 vp)

Minna-Marja Jokinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 820
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 113/2017 vp; EV 169/2017 vp)

Anders Colliander, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 289
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta (HE 154/2017 vp; EV 179/2017 vp)

Merja Taipalus, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 052
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi verontilityslain, Verohallinnosta annetun lain 30 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 152/2017 vp; EV 178/2017 vp)

Karri Safo, hallitussihteeri p. 0295 530 223
- Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön finanssineuvokselle

Upi Talsi, ylitarkastaja p. 0295 530 868
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta (HE 155/2017 vp; EV 180/2017 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 169/2017 vp; EV 183/2017 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsi Kangaspunta, suunnittelupäällikkö p. 0295 330 136
- Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 30.9.2019 päättyväksi toimikaudeksi

Janne Öberg, hallitusneuvos p. 0295 330 348
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa (HE 114/2017 vp; EV 170/2017 vp)

Anna Kankaanpää, hallitusneuvos p. 0295 330 403
- Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Suvi Ruuska, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2018

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön hallitussihteerille

Laura Eiro, yksikön johtaja, hallitusneuvos p. 0295 342 668
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 144/2017 vp; EV 137/2017 vp)

Mirka Meres-Wuori, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 595
- Toimiluvat radiotoiminnan harjoittamiseen

Johanna Särkijärvi, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 024
- Valtion televisio- ja radiorahaston vuoden 2018 käyttösuunnitelman vahvistaminen
- Valtioneuvoston asetus meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 732
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland –nimisestä osakeyhtiöstä (HE158/2017 vp; EV 157/2017 vp)

Elina Isoksela, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 719
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä hallinto- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018

Tuija Ypyä, neuvotteleva virkamies p. 0295 062 115
- Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta

Sirpa Sillstén, hallitussihteeri p. 0295 047 094
- Kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 12.1.2018 - 11.1.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaana Koski, hallintoylijohtaja p. 0295 163 519
- Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta.

Pekka Humalto, hallitusneuvos p. 0295 163 193
- Valtioneuvoston asetus äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 ja 37 §:n sekä maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 141/2017 vp; EV 155/2017 vp)

Pekka Järvinen, hallitusneuvos p. 0295 163 367
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 182/2017 vp; EV 185/2017 vp)

Liisa Katajamäki, hallitusneuvos p. 0295 163 329
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 122/2017 vp; EV 130/2017 vp)

Mika Mänttäri, hallitusneuvos p. 0295 163 125
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 63 ja 169 §:n sekä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 171/2017vp; EV 160/2017 vp)

Ismo Tuominen, hallitusneuvos p. 0295 163 341
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 100/2017 vp; EV 186/2017 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Inka Hassinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 187
- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Marjaana Maisonlahti, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 288
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 124 vp; EV 184/2017) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Sanna Pekkarinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 434
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (HE 163/2017 vp; EV 171/2017 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta (HE 161/2017 vp; EV 168/2017 vp)

Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri p. 0295 163 224
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 164/2017 vp; EV 162/2017 vp)

Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, hallitusneuvos p. 0295 250 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 183/2017 vp; EV 176/2017 vp)

Katariina Haavanlammi, hallitussihteeri p. 0295 250 072
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 167/2017 vp; EV 165/2017 vp)

Tasavallan presidentin esittely

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ulkoasiainministeriö

Eeva Winter, lakimies p. 0295 350 739
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Tuula Pääkkönen, kehittämispäällikkö p. 0295 150 082
- Sotilasjäsenten määrääminen korkeimpaan oikeuteen toimikaudeksi 2018 – 2019

Sisäministeriö

Suvianna Pato-Oja, ylitarkastaja p. 0295 488 379
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 181/2017 vp; EV 174/2017 vp)

Valtiovarainministeriö

Janne Häyrynen, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö p. 0295 530 346
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 151/2017 vp; EV 187/2017 vp)

Minna-Marja Jokinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 820
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 113/2017 vp; EV 169/2017 vp)

Anders Colliander, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 289
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta (HE 154/2017 vp; EV 179/2017 vp)

Merja Taipalus, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 052
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi verontilityslain, Verohallinnosta annetun lain 30 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 152/2017 vp; EV 178/2017 vp)

Upi Talsi, ylitarkastaja p. 0295 530 868
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta (HE 155/2017 vp; EV 180/2017 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 169/2017 vp; EV 183/2017 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Janne Öberg, hallitusneuvos p. 0295 330 348
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa (HE 114/2017 vp; EV 170/2017 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Laura Eiro, yksikön johtaja, hallitusneuvos p. 0295 342 668
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 144/2017 vp; EV 137/2017 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 732
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland –nimisestä osakeyhtiöstä (HE158/2017 vp; EV 157/2017 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pekka Humalto, hallitusneuvos p. 0295 163 193
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 ja 37 §:n sekä maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 141/2017 vp; EV 155/2017 vp)

Pekka Järvinen, hallitusneuvos p. 0295 163 367
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 182/2017 vp; EV 185/2017 vp)

Liisa Katajamäki, hallitusneuvos p. 0295 163 329
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 122/2017 vp; EV 130/2017 vp)

Mika Mänttäri, hallitusneuvos p. 0295 163 125
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 63 ja 169 §:n sekä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 171/2017vp; EV 160/2017 vp)

Ismo Tuominen, hallitusneuvos p. 0295 163 341
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 100/2017 vp; EV 186/2017 vp)

Marjaana Maisonlahti, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 288
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 124 vp; EV 184/2017)

Sanna Pekkarinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 434
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (HE 163/2017 vp; EV 171/2017 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta (HE 161/2017 vp; EV 168/2017 vp)

Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri p. 0295 163 224
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 164/2017 vp; EV 162/2017 vp)

Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, hallitusneuvos p. 0295 250 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 183/2017 vp; EV 176/2017 vp)

Katariina Haavanlammi, hallitussihteeri p. 0295 250 072
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 167/2017 vp; EV 165/2017 vp)

Valtioneuvoston yleisistunto

Valtiovarainministeriö

Minna-Marja Jokinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 820
- Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Anja Liukko, hallitusneuvos p. 0295 062 078
- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2022

Mikko Huuskonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 732
- Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä
- Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta
- Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Anne Rothovius, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 532
- Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnan nimittäminen toimikaudeksi 1.1.2018 – 31.12.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö

Marjaana Maisonlahti, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 288
- Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Sami Rinne, erityisasiantuntija p. 0295 250 361
- Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista