Lausuntoprosessi

Lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista. Arviointineuvosto valitsee arvioitavat esitykset itse. Hallituksen esityksen valmistelusta vastaava ministeriö lähettää arvioitavaksi valitun hallituksen esitysluonnoksen neuvostolle. Arviointineuvoston käsittelyaika on noin neljä viikkoa. Lausunnot ovat julkisia ja arviointineuvosto seuraa lausunnoissa annettujen suositusten noudattamista. 

Lisäksi arviointineuvosto arvioi arvioi jo eduskunnalle annettuja U-kirjelmiä.

Hallituksen esitykset 

1. Esityksen valinta arvioitavaksi 

Arviointineuvosto valitsee arvioitavat esitykset itse. Arviointineuvoston sihteeristö on sähköpostitse yhteydessä ministeriön valmistelijaan esitysluonnoksen valinnasta heti arviointineuvoston päätöksen jälkeen. Ajantasainen luettelo arvioitavaksi valituista esityksistä sekä toimintaohjeet esitysluonnoksen toimittamiseksi arviointineuvostolle löytyvät arviointineuvoston verkkosivuilta.

2. Valmistelun seuranta

Säädöshankkeesta ja sen vaikutusarvioinneista voidaan pitää alustava esittely arviointineuvoston kokouksessa. Alustava esittely pidetään pääsääntöisesti vain sellaisista esityksistä, jotka ovat erityisen laajoja tai vaikutuksiltaan kauaskantoisia. Useimmissa tapauksissa arvioitavaksi valittuihin hallituksen esitysluonnoksiin ehditään kuitenkin perehtyä vasta niiden saapuessa neuvostolle lausuttavaksi.

3. Esitysluonnos saapuu arvioitavaksi

Hallituksen esityksen valmistelusta vastaava ministeriö lähettää arvioitavaksi valitun hallituksen esitysluonnoksen valtioneuvoston kanslian kirjaamoon ([email protected]) ja neuvoston sihteeristölle ([email protected]). Arvioitavaksi toimitettavan esitysluonnoksen tulee olla mahdollisimman valmis versio, johon on tehty lausuntokierroksen myötä tarvittavat muokkaukset.

Arvioitavaksi toimitettu esitysluonnos on julkinen. 

4. Lausunnon valmistelu

Lausunnon valmistelusta vastaava arviointineuvoston sihteeri esittelee lausuntoluonnoksen arviointineuvoston kokouksessa tai kirjallisessa menettelyssä. Arviointineuvosto kommentoi lausuntoluonnosta ja tekee siihen tarvittavia muutoksia. Lausunnot pyritään valmistelemaan 4 viikon sisällä siitä, kun ministeriö on lähettänyt esitysluonnoksen arvioitavaksi. Käsittelyaika on tapauskohtainen ja riippuu esityksen laajuudesta ja arviointineuvoston työtilanteesta.

5. Lausunnon hyväksyminen

Lausunto hyväksytään esittelystä arviointineuvoston kokouksessa tai kirjallisessa menettelyssä. 

6. Lausunnon julkaisu

Lausunto toimitetaan valmistelevalle ministeriölle tiedoksi vuorokautta ennen julkistamista. Valmis lausunto ja siihen liittyvä lyhyt uutisteksti julkaistaan arviointineuvoston verkkosivuilla. Arviointineuvoston lausunnot ovat julkisia. Lausuntojen tiivistelmät ja uutiset julkaistaan myös ruotsiksi. 

7. Jälkiseuranta

Lainsäädännön arviointineuvosto seuraa, miten sen lausumat on huomioitu eduskunnalle annetuissa hallituksen esityksissä. Lausuntojen vaikuttavuudesta tehdään yhteenvetoja arviointineuvoston vuosikatsauksissa. Eduskunnan pyynnöstä arviointineuvosto voi myös antaa erillisen lausunnon siitä, miten arviointineuvoston lausunto on huomioitu lopullisessa hallituksen esityksessä.

U-kirjelmät

U-kirjelmiä laaditaan EU:ssa päätettävistä asioista, jotka sisältönsä puolesta kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen. Näitä ovat esimerkiksi lainsäädäntöasiat ja eduskunnan budjettivaltaa tai kansainvälisiä sopimuksia koskevat asiat. 

Lainsäädännön arviointineuvosto käyttää U-kirjelmien arvioinneissa samoja kriteereitä kuin hallituksen esityksiä ja muita säädösehdotuksia arvioitaessa. U-kirjelmiltä ei kuitenkaan odoteta yhtä perusteellista ja yksityiskohtaista vaikutusten arviointia kuin kotimaisilta säädösehdotuksilta mm. lyhyen valmisteluajan vuoksi. Arviointineuvosto arvioi jo eduskunnalle annettuja U-kirjelmiä.

Arviointineuvosto keskittyy Suomen kannalta olennaisiin lainsäädännöllisiin, taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja ympäristövaikutuksiin. Ilmiö, uudistus ja uudistuksen vaikutukset tulee olla kuvattuna niin, että asiaan perehtymätön lukija saa kuvan siitä, mistä on kyse ja miten muutos vaikuttaa Suomeen. On tärkeää, että asian merkittävyys ja suuruusluokka käyvät kirjelmästä ilmi.

Arviointineuvosto valitsee itse arvioitavat U-kirjelmät. Arvioinnilla saadaan kokonaiskuvaa EU-hankkeiden vaikutusarviointien laadusta. Neuvoston lausunto voidaan huomioida mahdollisissa U-jatkokirjelmissä tai kansallisen sääntelyn valmistelussa.