Utlåtandeprocess för rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om utkast till regeringens propositioner och om konsekvensbedömningarna i dem. Rådet för bedömning av lagstiftningen väljer själv vilka regeringspropositioner det ger utlåtande om. Det beredande ministeriet sänder propositionsutkastet till rådet för bedömning. Behandlingen i rådet tar ungefär fyra veckor. Utlåtandena är offentliga, och rådet för bedömning av lagstiftningen följer hur dess rekommendationer beaktas i regeringspropositionerna

1. Propositionen väljs ut för bedömning

Rådet för bedömning av lagstiftningen väljer själv vilka regeringspropositioner det ger utlåtande om. Rådets sekretariat meddelar om valet av propositionsutkast per e-post till den ansvariga beredaren vid ministeriet genast efter rådets beslut. En uppdaterad förteckning över de propositioner som valts ut för bedömning och anvisningar om hur propositionsutkastet ska sändas till rådet finns på rådets webbplats.

2. Uppföljning av beredningen

Lagstiftningsprojektet och konsekvensbedömningarna kan presenteras preliminärt vid rådets möte. En preliminär presentation behövs i regel endast om regeringspropositionen är särskilt omfattande eller har långtgående konsekvenser. I de flesta fall hinner rådet dock inte sätta sig in i de propositionsutkast som det valt ut innan de lämnas in för bedömning.

3. Propositionsutkastet lämnas in för bedömning

Det beredande ministeriet sänder utkastet till regeringens proposition till statsrådets kanslis registratorskontor ([email protected]) och till sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen ([email protected]). Det propositionsutkast som lämnas in för bedömning ska vara en så färdig version som möjligt, vilket betyder att behövliga ändringar utifrån remissbehandlingen ska vara gjorda. Ett propositionsutkast som lämnats in för bedömning är offentligt.

4. Utlåtandet bereds

Den sekreterare för rådet för bedömning av lagstiftningen som ansvarar för beredningen av utlåtandet presenterar ett utkast till utlåtande vid rådets möte eller i ett skriftligt förfarande. Rådet för bedömning av lagstiftningen kommenterar utkastet och gör behövliga ändringar i det. Målet är att bereda ett utlåtande inom fyra veckor från det att ministeriet har lämnat in propositionsutkastet för bedömning. Behandlingstiden varierar från fall till fall beroende på propositionens omfattning och rådets arbetsläge.

5. Utlåtandet godkänns

Utlåtandet godkänns på föredragning vid rådets möte eller i ett skriftligt förfarande. 

6. Utlåtandet offentliggörs

Utlåtandet sänds till det beredande ministeriet för kännedom ett dygn innan det offentliggörs. Hela utlåtandet på finska publiceras på rådets webbplats. På webbplatsen publiceras också en kort nyhet om utlåtandet på finska och svenska och ett sammandrag av utlåtandet på svenska. Rådets utlåtanden är offentliga.

7. Uppföljning efter bedömningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen följer hur dess utlåtanden har beaktats i de regeringspropositioner som överlämnats till riksdagen. Effekterna och resultaten av rådets utlåtandeverksamhet sammanfattas i rådets årsöversikter. Rådet för bedömning av lagstiftningen kan också på begäran av riksdagen ge ett separat utlåtande om hur rådets utlåtande har beaktats i den slutliga regeringspropositionen.

U-skrivelsel

U-skrivelser upprättas om de ärenden som det fattas beslut om i EU och som till sitt innehåll skulle höra till riksdagens behörighet om Finland inte var medlem i EU. Sådana är till exempel lagberedningsärenden och ärenden som hänför sig till riksdagens budgetmakt eller behörigheter enligt internationella avtal. 

Vid bedömningen av U-skrivelser tillämpar rådet för bedömning av lagstiftningen i princip samma kriterier som vid bedömningen av regeringspropositioner och andra lagstiftningsförslag. Det förväntas dock inte att konsekvensbedömningarna av U-skrivelser är lika grundliga och detaljerade som bedömningarna av nationella lagstiftningsförslag bland annat på grund av den korta beredningstiden. Rådet bedömer U-skrivelser som redan lämnats till riksdagen.

Rådet för bedömning av lagstiftningen fokuserar på konsekvenser för lagstiftningen, ekonomiska konsekvenser, miljökonsekvenser och samhälleliga konsekvenser. Fenomenet, reformen och reformens konsekvenser ska beskrivas så att även de som inte är insatta i ärendet får en uppfattning om vad det är fråga om och hur ändringen påverkar Finland. Det är viktigt att ärendets betydelse och omfattning framgår av skrivelsen. 

Rådet för bedömning av lagstiftningen väljer själv vilka U-skrivelser det ger utlåtande om. Bedömningen ger en helhetsbild av kvaliteten på konsekvensbedömningarna av EU-projekt. Rådets utlåtande kan beaktas i eventuella kompletterande U-skrivelser eller vid beredningen av nationell lagstiftning.