Hallituksen esitys raideliikennelain muuttamisesta

LVM011:00/2022 Säädösvalmistelu

Tehdään raideliikennelakiin kohdassa tavoitteet ja tuotokset esitetyn kaltaiset muutokset.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM011:00/2022

Asianumerot VN/7722/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 10.3.2022 – 1.7.2022

Asettamispäivä 1.2.2021

Lainvalmistelu

HE laiksi raideliikennelain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 11.3.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 14/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  7.4.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 63/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi raideliikennelakia niin, että lakiin lisättäisiin eräitä uusia säännöksiä ja lisäksi tehtäisiin muita teknisluonteisia tarkistuksia. Lakiin lisättäisiin mm. säännökset kalustoyksikön siirtolupaa koskevista vaatimuksista ja erilaisista testi- ja pilottihankkeista. Lisäksi uudistettaisiin ratakapasiteetin jakamista koskevaa sääntelyä ja tarkistettaisiin Liikenne- ja viestintäviraston viranomaistehtäviä.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Risto Saari, Liikenneneuvos
puh. +358 295 342 311
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tehdään raideliikennelakiin (1302/2018) ennen kaikkea seuraavat muutokset:

- lakiin lisättäisiin säännökset kalustoyksikön siirtolupaa koskevista vaatimuksista;
- lakiin lisättäisiin erilaisia testi- ja pilottihankkeita koskevia vaatimuksia. Tällaisia olisivat autonomisen junaliikenteen sekä kaupunkiraideliikenteen rataverkon ja muun raideliikenteen rataverkon välillä näitä yhdistävän liikenteen testi- ja pilottihankkeet. Pykälän mukaiset lupavaatimusten helpotukset koskisivat myös liikkuvan laboratorion käyttämistä rataverkon testaukseen liittyvässä työssä;
- kapasiteetin jakamista koskevaa sääntelyä muutettaisiin nykyistä joustavammaksi niin, että rataverkon haltija voisi varsinaisen tiukasti aikataulutetun kapasiteetin haku- ja jakoprosessin jälkeen jakaa jäljelle jäänyttä tai palautettua ratakapasiteettia nykyistä joustavammin; ¨
- Liikenne- ja viestintäviraston viranomaistehtäviä tarkistettaisiin; ja
- tehtäisiin eräitä muita lain soveltamisen aikana tarpeelliseksi havaittuja tarkistuksia ja EU-lainsäädännön edellyttämiä muutoksia.

Tiivistelmä

Tehdään raideliikennelakiin kohdassa tavoitteet ja tuotokset esitetyn kaltaiset muutokset.

Lähtökohdat

Raideliikennelaki tuli voimaan 1.1.2019 ja siihen tehtiin ensimmäinen tarkistuskierros lailla raideliikennelain muuttamisesta (1254/2020), jonka mukaiset säännökset tulivat voimaan 1.2.2021. Nyt tehtävät muutostarpeet (ks. edellä) on havaittu tarpeelliseksi lain soveltamisen aikana. Tarvetta on erityisesti selkiyttää sitä, millaisia lupavaatimuksia kohdistuu erilaisiin testi- ja pilottihankkeisiin ja miten voidaan järjestää turvallisesti kaluston siirto rataverkolla, jos kalustolle ei ole myönnetty markkinoillesaattamis- tai käyttöönottolupaa. Myös ratakapasiteetin jakamista koskevaa sääntelyä on syytä muuttaa joustavammaksi unionilainsäädännön sallimissa puitteissa.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.