Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

LVM016:00/2023 Säädösvalmistelu

Lakiin liikenteen palveluista lisättäisiin uusi 154 a §, jossa säädettäisiin Traficomille velvoite kerätä vaaditut tiedot ja hankkia tarvittava tietopalvelu Fintrafficilta liikennepalvelulain 213 §:n mukaisesti (Julkisen hallintotehtävän siirrosta tehtävä sopimus).

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM016:00/2023

Asianumerot VN/7644/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 10.3.2023 – 31.1.2024

Asettamispäivä 10.3.2023

Lainvalmistelu

HE laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 39/2023
  Arvioitu uusi esittelyviikko 40/2023
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  5.10.2023
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 26/2023

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikenteen palveluista annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa Liikenne- ja viestintäviraston vastuulle annettava rautatieasemien esteettömyystiedon keräämisen ja siihen liittyvän tietopalvelun hankkiminen Liikenteenohjaus Fintraffic Oy:lta ja siten edistää kestävien ja oikeudenmukaisten liikenteen tietopalveluiden kehittämistä. Lisäksi tehtäisiin palvelusopimuksia koskevassa Euroopan unioinin asetuksessa tarkoitettuja tieliikenteen toimivaltaisia koskevia muutoksia. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Ranne

YhteyshenkilöEveliina Uusitalo, liikenne- ja viestintäministeriö

Syysistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

ERSAD-esteettömyystietoa koskien hankkeen tavoitteena on kerätä ERA:n vaatimat esteettömyystiedot. Lisäksi laajempana tavoitteena on kehittää esteettömyystietoinfrastruktuuria myös tulevaisuuden tarpeita ajatellen.
Lisäksi tavoitteena on tarkastella tieliikenteen toimivaltaisten viranomaisten toimivalta-alueiden määrittelyä ja tehdä tarvittavat muutokset.

Tiivistelmä

Lakiin liikenteen palveluista lisättäisiin uusi 154 a §, jossa säädettäisiin Traficomille velvoite kerätä vaaditut tiedot ja hankkia tarvittava tietopalvelu Fintrafficilta liikennepalvelulain 213 §:n mukaisesti (Julkisen hallintotehtävän siirrosta tehtävä sopimus).

Lähtökohdat

Hankkeen tavoitteena on kerätä ja toimittaa PRM-YTE –asetuksen vaatima esteettömyystieto. Euroopan rautatievirasto (ERA) on rakentamassa Euroopan rautatieasemien uutta esteettömyystietokantaa (European Railway Station Accessibility Database, ERSAD), johon kerätään kaikkien ETA-alueen rautatieasemien esteettömyystiedot. ERSAD-tietokannasta säädetään EU:n komission asetuksessa 1300/2014 (”PRM-YTE”) vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden esteettömästä pääsystä EU:n rautatiejärjestelmään. EU-asetuksena PRM-YTE on suoraan jäsenvaltioissa sovellettavaa sääntelyä. Asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava tiedonvaihdosta vastaava taho komissiolle sekä suoritettava esteettömyysinventaari. Hanke on viivästynyt komission taholta, mutta ilmoituksia vastuutahosta odotetaan todennäköisesti vuoden 2023 aikana. ERSAD-tiedot ovat rautatieasemien esteettömyystietoa koskien esimerkiksi laiturialueita, asemien palveluita ja liityntäpysäköintiä.

Hankkeen esivalmistelussa on katsottu, että Fintraffic olisi sopivin taho käytännössä vastaamaan tietojen keräämisestä ja toimittamisesta ERA:lle. Liikenne- ja viestintäviraston olisi kuitenkin komissiolle ilmoitettava taho, joka hankkisi tarvittavan kansallisen toteutuksen suorahankintana Fintrafficilta.

Hanke koskee myös joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia, jotka on määritelty laissa liikenteen palveluista ja viranomaisten toimivalta-alueiden muutokset vaativat lain muuttamista. Kunnallisesta itsehallinnosta johtuen aloite toimivalta-alueen muutoksiin tulee kunnilta itseltään. Ministeriö valmistelee toimivalta-alueiden muutoksen vaatiman lainsäädännön kuntien ehdotuksesta. Hankkeessa tarkastellaan palvelusopimusasetuksessa tarkoitettuja tieliikenteen toimivaltaisia viranomaisia koskevaa 181 §:ää ja tehdään siihen liittyvät tarvittavat muutokset.

Turku ja Paimio ovat ehdottaneet liikenne- ja viestintäministeriölle Paimion liittämistä Turun seudulliseen joukkoliikenneviranomaiseen. Myös Lappeenrannan kaupunki on ehdottanut Lappeenrannan
ja Imatran kaupunkien tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen alueiden yhdistämisen yhdeksi Lappeenrannan seudun tieliikenteen toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Hankkeessa otetaan huomioon myös mahdolliset muut, kevään 2023 aikana saatavat ehdotukset nykyisten toimivalta-alueiden muutoksista.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.