Lag om ändring av lagen om transportservice

LVM016:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Till lagen om transportservice fogas en ny 154 a § där det föreskrivs om Traficoms skyldighet att samla in de uppgifter som krävs och skaffa behövliga informationstjänster av Fintrafici i enlighet med 213 § i lagen om transportservice (avtal om överföring av offentliga förvaltningsuppgifter).

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM016:00/2023

Ärendenummer VN/7644/2023

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 10.3.2023 – 8.12.2023

Datum för tillsättande 10.3.2023

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 39/2023
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 40/2023
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 26/2023

I propositionen föreslås det att lagen om transportservice ändras. Syftet med propositionen är att göra det möjligt att samla in den information om järnvägsstationers tillgänglighet som Transport- och kommunikationsverket ansvarar för och att skaffa den därmed anslutna informationstjänsten av Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab och därigenom främja utvecklingen av hållbara och rättvisa informationstjänster inom transport. Dessutom föreslås sådana ändringar som gäller de behöriga vägtrafikmyndigheterna enligt EU:s trafikavtalsförordning. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024.

Ansvarig ministerKommunikationsminister Ranne

KontaktpersonEveliina Uusitalo, kommunikationsministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2023

Mål och resultat

När det gäller ERSAD-tillgänglighetsinformation är syftet med projektet att samla in de tillgänglighetsuppgifter som ERA kräver. Ett mer omfattande mål är dessutom att utveckla infrastrukturen för tillgänglighetsinformation också med tanke på framtida behov.
Ett ytterligare mål är att granska fastställandet av behörighetsområdena för de behöriga myndigheterna inom vägtrafiken och göra de ändringar som behövs.

Sammandrag

Till lagen om transportservice fogas en ny 154 a § där det föreskrivs om Traficoms skyldighet att samla in de uppgifter som krävs och skaffa behövliga informationstjänster av Fintrafici i enlighet med 213 § i lagen om transportservice (avtal om överföring av offentliga förvaltningsuppgifter).

Utgångspunkter

Syftet med projektet är att samla in och leverera den tillgänglighetsinformation som krävs enligt förordningen om TSD: n. Europeiska järnvägsbyrån (ERA) håller på att bygga upp en ny tillgänglighetsdatabas (European Railway station Accessibility Database, ERSAD) för alla järnvägsstationer inom EES. BESTÄMMELSER OM ERSAD-databasen finns i EU-kommissionens förordning 1300/2014 (”TSD PRM”) om obehindrat tillträde till EU: s järnvägssystem för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet. Som EU-förordning är TSD PRM direkt tillämplig lagstiftning i medlemsstaterna. Enligt förordningen ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om vem som ansvarar för informationsutbytet och genomföra en tillgänglighetsventare. Projektet har fördröjts av kommissionen, men anmälningar om ansvarig aktör väntas sannolikt under 2023. ERSAD-uppgifterna är uppgifter om järnvägsstationernas tillgänglighet till exempel i fråga om kajområden, stationstjänster och anslutningsparkering.

Vid den preliminära beredningen av projektet har det ansetts att Fintraffic i praktiken är den lämpligaste aktören att ansvara för insamlingen och lämnandet av uppgifter till ERA. Transport - och kommunikationsverket ska dock underrätta kommissionen om vilken aktör som skaffar det nationella genomförande som behövs som direktupphandling från Fintrafici.

Projektet gäller också de behöriga myndigheter inom kollektivtrafiken som definieras i lagen om transportservice och ändringarna i myndigheternas behörighetsområden kräver att lagen ändras. På grund av den kommunala självstyrelsen kommer initiativet till ändringar i behörighetsområdet från kommunerna själva. Ministeriet bereder på förslag av kommunerna den lagstiftning som ändringen av behörighetsområdena kräver. I projektet granskas 181 § som gäller de behöriga vägtrafikmyndigheter som avses i trafikavtalsförordningen och görs behövliga ändringar i anslutning till den.

Åbo och Pemar har föreslagit för kommunikationsministeriet att Pemar ansluts till Åbo regionala kollektivtrafikmyndighet. Även Villmanstrand stad har föreslagit att Villmanstrand
och sammanslagning av den behöriga myndigheten för vägtrafiken i Imatra städer till en behörig myndighet för vägtrafiken i Villmanstrandsregionen. I projektet beaktas också eventuella andra förslag till ändringar i de nuvarande behörighetsområdena som fås våren 2023.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.