Hallituksen esitys eduskunnalle liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta (Korjauspaketti)

LVM023:00/2019 Säädösvalmistelu

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin sekä liikenteen palveluista annettuun lakiin ja eräisiin muihin lakeihin tehtäisiin tekniset korjaukset, jotka jäivät tekemättä aiemmin, koska maakuntauudistus raukesi. Esityksessä selkeytettäisiin ja ajantasaistettaisiin liikennealan sääntelyä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM023:00/2019

Asianumerot LVM/1297/03/2019 , VN/7698/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 14.6.2019 – 30.12.2019

Asettamispäivä 14.6.2019

Lainvalmistelu

HE liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 75/2019

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä sekä liikenteen palveluista annettuihin lakeihin tehtäisiin viittauskorjaukset; korjattaisiin liikennepalvelulain 195 a §:n sanamuotoa ja lisättäisiin Ahvenanmaan valtionvirastolle toimivaltuudet liikennelupien myöntämiseen. Ajoneuvojen siirtoa koskeva laki annettaisiin uudelleen. Muutokset lakiehdotuksiin olisivat luonteeltaan teknisiä.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Marin

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2019 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on tehdä tekniset korjaukset ja eräät muut välttämättömät muutokset esitykseen sisältyviin lakiehdotuksiin.

Esityksessä korjattaisiin liikennepalvelulain 195 a §:n sanamuotoa ja lisättäisiin Ahvenanmaan valtionvirastolle toimivaltuudet (takaisin) liikennelupien myöntämisessä.

Ajoneuvojen siirtämistä koskeva laki annettaisiin uudelleen, koska olemassa olevaan lakiin jouduttaisiin tekemään muutoksia lähes kaikkiin pykäliin. Lain sisältö säilyisi pääasiallisesti ennallaan, muutokset liittyisivät viranomaisten täsmentämiseen (ELY-keskus ja kunnat).

Lisäksi täsmennettäisiin sääntelyä liittyen yksityistieavustuksiin ja viranomaisten rooliin (Liikenne- ja viestintävirasto). Näihin lakeihin ja mahdollisesti myös muihin hallinnonalan lakeihin tehtäisiin lisäksi hallintolain yleistiedoksiantomenettelyä ja julkisia kuulutuksia koskevaan uudistukseen liittyvät muutokset ja uuteen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin liittyvät muutokset.

Tiivistelmä

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin sekä liikenteen palveluista annettuun lakiin ja eräisiin muihin lakeihin tehtäisiin tekniset korjaukset, jotka jäivät tekemättä aiemmin, koska maakuntauudistus raukesi. Esityksessä selkeytettäisiin ja ajantasaistettaisiin liikennealan sääntelyä.

Lähtökohdat

Lakien tekninen korjaustarve liittyy erityisesti maakuntauudistusta liikennealalla koskeneen hallituksen esityksen (HE 289/2018 vp) raukeamiseen. Esitykseen sisältyi korjauksia ja täsmennyksiä, jotka eivät liittyneet maakuntauudistukseen, mutta olivat tarpeellisia toteuttaa ja ovat sitä edelleen.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.