Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar och till vissa lagar som har samband med den

LVM023:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin sekä liikenteen palveluista annettuun lakiin ja eräisiin muihin lakeihin tehtäisiin tekniset korjaukset, jotka jäivät tekemättä aiemmin, koska maakuntauudistus raukesi. Esityksessä selkeytettäisiin ja ajantasaistettaisiin liikennealan sääntelyä.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM023:00/2019

Ärendenummer LVM/1297/03/2019 , VN/7698/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 14.6.2019 – 30.12.2019

Datum för tillsättande 14.6.2019

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar och till vissa lagar som har samband med den (s.k. korrigeringspaket)

Riksdagens svar EV 75/2019

I lagen om trafiksystem och landsvägar samt i lagen om transportservice korrigeras hänvisningarna och i lagen om transportservice ändras ordalydelsen i 195 a § och ges Statens ämbetsverk på Åland behörighet att bevilja trafiktillstånd. Lagen om flyttning av fordon utfärdas på nytt. Ändringarna i lagförslagen är tekniska till sin karaktär.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Marin

KontaktpersonEeva Ovaska, kommunikationsministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2019

Mål och resultat

Tavoitteena on tehdä tekniset korjaukset ja eräät muut välttämättömät muutokset esitykseen sisältyviin lakiehdotuksiin.

Esityksessä korjattaisiin liikennepalvelulain 195 a §:n sanamuotoa ja lisättäisiin Ahvenanmaan valtionvirastolle toimivaltuudet (takaisin) liikennelupien myöntämisessä.

Ajoneuvojen siirtämistä koskeva laki annettaisiin uudelleen, koska olemassa olevaan lakiin jouduttaisiin tekemään muutoksia lähes kaikkiin pykäliin. Lain sisältö säilyisi pääasiallisesti ennallaan, muutokset liittyisivät viranomaisten täsmentämiseen (ELY-keskus ja kunnat).

Lisäksi täsmennettäisiin sääntelyä liittyen yksityistieavustuksiin ja viranomaisten rooliin (Liikenne- ja viestintävirasto). Näihin lakeihin ja mahdollisesti myös muihin hallinnonalan lakeihin tehtäisiin lisäksi hallintolain yleistiedoksiantomenettelyä ja julkisia kuulutuksia koskevaan uudistukseen liittyvät muutokset ja uuteen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin liittyvät muutokset.

Sammandrag

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin sekä liikenteen palveluista annettuun lakiin ja eräisiin muihin lakeihin tehtäisiin tekniset korjaukset, jotka jäivät tekemättä aiemmin, koska maakuntauudistus raukesi. Esityksessä selkeytettäisiin ja ajantasaistettaisiin liikennealan sääntelyä.

Utgångspunkter

Lakien tekninen korjaustarve liittyy erityisesti maakuntauudistusta liikennealalla koskeneen hallituksen esityksen (HE 289/2018 vp) raukeamiseen. Esitykseen sisältyi korjauksia ja täsmennyksiä, jotka eivät liittyneet maakuntauudistukseen, mutta olivat tarpeellisia toteuttaa ja ovat sitä edelleen.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut