EU:n datanhallinta-asetuksen kansallista täytäntöönpanoa tukeva työryhmä

LVM038:00/2022 Toimielin

Työryhmätyön tavoitteena on tukea ministeriöiden tehtävää varmistaa hallinnonalansa EU-oikeuden mukaisuus sekä muodostaa jaettu näkemys EU:n datanhallinta-asetuksen sisällöstä, vaatimuksista, vaikutuksista sekä säädösmuutosten tarpeesta.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM038:00/2022

Asianumerot VN/17688/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 4.10.2022 – 31.3.2024

Asettamispäivä 4.10.2022

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmätyön tavoitteena on ensinnäkin tukea ministeriöiden tehtävää varmistaa hallinnonalansa EU-oikeuden mukaisuus. Tavoitteena on muodostaa jaettu näkemys asetuksen sisällöstä ja vaatimuksista. Kokonaisnäkemys asetuksen vaikutuksista ja
säädösmuutosten tarpeesta palvelisi ministeriöiden omaa valmistelutyötä, toimenpiteiden yhteensovittamista ja vaikutusten hahmottamista.

Datanhallinta-asetuksessa edellytetään lisäksi jonkin verran täydentävän sääntelyn antamista kansallisista viranomaisista.

Asetuksen soveltamisajan alettua jäsenvaltioilla tulee olla nimettynä yksi tai useampi toimivaltainen elin tukemaan julkisen sektorin toimijoita niiden hoitaessaan tehtävää, joka koskee pääsyn myöntämistä tietyn datan luokkiin uudelleenkäyttöä varten. Lisäksi jäsenvaltioiden tulee luoda vähintään yksi keskitetty tietopiste uudelleenkäyttäjien ja toimivaltaisten organisaatioiden välistä yhteydenpitoa varten.

Lisäksi tulee kansallisesti luoda valmiudet, joilla viranomaisille tehtävät ilmoitukset voidaan hoitaa jakamispalvelujen tarjoamista koskevat ilmoitus- ja valvontavelvoitteet. Datan välityspalveluita tarjoavan tulisi tehdä ilmoitus aikomuksestaan tarjota datanvälityspalveluja toimivaltaiselle viranomaiselle.

Data-altruismiorganisaatioiden rekisteröimiseen ja valvontaan on nimettävä toimivaltainen viranomainen.

Työryhmän tavoitteena on siten toiseksi muodostaa kokonaisnäkemys datanhallinnan viranomaistehtävien järjestämisen nykytilasta. Tämän kokonaisnäkemyksen pohjalta työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus tehtävien tarkoituksenmukaisesta hoitamisesta mukaan lukien seuraamusten asettaminen ja siten tukea ministeriöiden säädösvalmistelua. Tarkoituksenmukaisuudessa olisi otettava huomioon muun muassa toimiva viranomaistoiminta kilpailukykytekijänä sekä asetuksen mukaisiin viranomaistehtäviin vuoden 2023 talousarviossa ehdotetut määrärahat.

Työryhmän tavoitteena on kolmanneksi välittää sen jäsenten välillä tietoa hallinnonalakohtaisen valmistelutyön etenemisestä ja täytäntöönpanosta.

Asetuksen edellyttämien kansallisten toimien toteuttaminen vaatii eri hallinnonalojen lainsäädännön ja käytäntöjen tarkastelua ja arviointia.

Työryhmän tehtävänä on:
1. Koota eri hallinnonaloilla voimassa oleva nykytila (lainsäädäntö ja käytäntö) sekä
tuottaa aineistoa vaikutustenarvioinnin pohjaksi.
2. Tuottaa ehdotus tavoiteltavaksi toimintaympäristöksi ja erityisesti selvittää tarkoituksenmukainen tapa järjestää datanhallinta-asetuksen mukaiset viranomaistehtävät
mukaan lukien seuraamussääntely.

Työryhmän työ kootaan selvitykseksi

Tiivistelmä

Työryhmätyön tavoitteena on tukea ministeriöiden tehtävää varmistaa hallinnonalansa EU-oikeuden mukaisuus sekä muodostaa jaettu näkemys EU:n datanhallinta-asetuksen sisällöstä, vaatimuksista, vaikutuksista sekä säädösmuutosten tarpeesta.

Lähtökohdat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/868 eurooppalaisen datan hallinnoinnista ja asetuksen (EU) 2018/1724 muuttamisesta (datanhallinta-asetus) on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 3.6.2022. Asetusta sovelletaan 24.9.2023 alkaen. Datanhallinta-asetus on asetuksena suoraan sovellettava, mutta
siinä edellytetään tiettyä kansallista sääntelyä. Lisäksi kansalliseen sääntelyyn ja käytäntöön sisältyvät mahdolliset päällekkäisyydet ja ristiriitaisuudet on poistettava.

Asetuksen keskeinen tarkoitus on luoda säädöspuitteet datan hallinnalle, jotta julkisen sektorin hallussa olevaa suojattua dataa voidaan uudelleenkäyttää. Asetus luo niin ikään puitteet datan välityspalveluille, jotka edistävät datan jakamista eri osapuolten välillä neutraaleina toimijoina varmistaen, että datan saatavuus ja hyödyntäminen ei ole vain harvojen alustatoimijoiden käsissä.