Arbetsgrupp till stöd för det nationella genomförandet av EU:s dataförvaltningsakten.

LVM038:00/2022 Organ

Syftet med arbetsgruppsarbetet är att stödja ministeriernas uppgift att säkerställa att deras förvaltningsområden överensstämmer med EU-rätten samt att bilda sig en gemensam uppfattning om innehållet i, kraven på och konsekvenserna av EU:s dataförvaltningsakten samt om behovet av författningsändringar.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM038:00/2022

Ärendenummer VN/17688/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 4.10.2022 – 31.3.2024

Datum för tillsättande 4.10.2022

Typ av organ Arbetsgrupp

Mål och resultat

Syftet med arbetsgruppsarbetet är för det första att stödja ministeriernas uppgift att säkerställa att deras förvaltningsområden överensstämmer med EU-rätten. Målet är att skapa en gemensam syn på förordningens innehåll och krav.

Arbetsgruppens mål är för det andra att skapa en helhetssyn på nuläget när det gäller ordnandet av myndighetsuppgifter inom dataförvaltningen.

Arbetsgruppens mål är för det tredje att förmedla information mellan dess medlemmar om hur beredningen inom de olika förvaltningsområdena framskrider och genomförs

Varje ministerium svarar för att lagstiftningen och verksamheten inom dess förvaltningsområde är förenliga med EU-rätten. För att bistå ministerierna i denna uppgift tillsatte kommunikationsministeriet en arbetsgrupp den 4 oktober 2022. Arbetsgruppen har till uppgift att

1. samla in information om nuläget (lagstiftning och praxis) inom olika förvaltningsområden och produ-cera material som kan utgöra grund för en konsekvensbedömning,

2. utforma ett förslag till en verksamhetsmiljö som bör eftersträvas och i synnerhet att utreda hur myn-dighetsuppgifterna enligt dataförvaltningsakten, inklusive sanktionsregleringen, kan ordnas på ett ändamålsenligt sätt.

Arbetet inom arbetsgruppen ska sammanställas till en utredning.

Sammandrag

Syftet med arbetsgruppsarbetet är att stödja ministeriernas uppgift att säkerställa att deras förvaltningsområden överensstämmer med EU-rätten samt att bilda sig en gemensam uppfattning om innehållet i, kraven på och konsekvenserna av EU:s dataförvaltningsakten samt om behovet av författningsändringar.

Utgångspunkter

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/868 om europeisk dataförvaltning och om ändring av förordning (EU) 2018/1724 (dataförvaltningsakten) trädde i kraft den 23 juni 2022. Förordningen tillämpas från och med den 24 september 2023.

Dataförvaltningsakten är ny EU-lagstiftning. Eftersom det är en EU-förordning är det fråga om direkt tillämp-lig rätt, vilket innebär att förordningen ska iakttas som sådan. Även om EU-förordningar inte kräver ett lika-dant genomförande som direktiv ska eventuella överlappningar och motstridigheter i den nationella lagstift-ningen och praxisen avlägsnas till den del det inte har getts något nationellt handlingsutrymme. Dessutom kräver dataförvaltningsakten att vissa nationella bestämmelser utfärdas.