Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—2028 koskevaksi lainsäädännöksi

YM019:00/2022 Säädösvalmistelu

Ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annettuun lakiin, vesilakiin, ympäristönsuojelulakiin ja maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtäisiin väliaikainen muutos vihreän siirtymän hankkeiden /eräiden kaavojen osalta. Sääntely koskisi lupakäsittelyä AVI:ssa ja valitusasioiden käsittelyä hallintotuomioistuimissa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM019:00/2022

Asianumerot VN/13663/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 21.4.2022 – 30.11.2022

Asettamispäivä 21.4.2022

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Suomi on hiiineutraali vuonna 2035

Tavoite Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi

Tavoite Vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Erja Werdi, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 250 312
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoite on valmistella hallituksen esitys edellä mainittujen lakien väliaikaisiksi muutoksiksi.
Muutettavaksi ehdotetaan ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annettua lakia väliaikaisesti niin, että tietyille vihreää siirtymää tukevia investointeja koskeville ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisille lupahakemuksille säädettäisiin väliaikainen menettelyllinen etusija vuosiksi 2023—2025. Vesilakiin ja ympäristönsuojelulakiin lisättäisiin väliaikaisesti säännökset siitä, että näitä hankkeita koskevia valitusasioita käsiteltäisiin hallintotuomioistuimissa kiireellisinä vuosina 2023—2027. Myös maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättäisiin väliaikainen säännös uusiutuvan energiantuotannon kannalta merkittäväksi katsottavaa asemakaavaa koskevan valituksen ja tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa koskevan valituksen käsittelystä kiireellisenä vuosina 2023—2027.

Esitys liittyisi esitykseen valtion talousarvioksi 2023 ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Hankkeessa valmistellaan mahdollisesti myös valtioneuvoston asetus, jolla annettaisiin lakia täsmentäviä säännöksiä.

Tiivistelmä

Ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annettuun lakiin, vesilakiin, ympäristönsuojelulakiin ja maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtäisiin väliaikainen muutos vihreän siirtymän hankkeiden /eräiden kaavojen osalta. Sääntely koskisi lupakäsittelyä AVI:ssa ja valitusasioiden käsittelyä hallintotuomioistuimissa.

Lähtökohdat

Hanke on osa pääministeri Marinin hallituksen ohjelman toteuttamista. Yhteydet hallitusohjelmaan ovat jäljempänä .
Hallituksen kehysneuvotteluista julkaistiin 5.4.2022 julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023 – 2026. Suunnitelma sisälsi linjauksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistämiseksi ja tulevaisuuden kestävän kasvun vahvistamiseksi. Julkisen talouden suunnitelmaan sisältyy pöytäkirjamerkintä vihreästä siirtymästä ja investointien vauhdittamisesta – omavaraisuuden vahvistamisesta ja huoltovarmuuden varmistamisesta tilapäisin toimenpitein. Esitykseen sisältyvä muutosehdotus ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annettuun lakiin toteuttaa seuraavaa kirjausta: Vihreän siirtymän investointeja vauhditetaan valmistelemalla niitä koskevien investointien määräaikainen etusija lupakäsittelyssä. Yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa viranomaisten kesken tiivistetään lainsäädännön muutoksilla. Voimavaroja lisätään lupa- ja muihin hallinnollisiin menettelyihin, hallintotuomioistuimille ja digitalisaatioon.

Hallituksen kehysneuvottelujen pöytäkirjan liitteessä kirjausta on tarkennettu vielä seuraavasti: Valmistellaan ehdotus ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain muuttamiseksi siten, että tiettyjä vihreän siirtymän investointeja koskevien ympäristönsuojelu-lain ja vesilain mukaisten lupahakemusten käsittely saisi määräaikaisesti 2022-2025 etusijan aluehallintovirastojen lupa-asioiden käsittelyssä. Aluehallintovirasto antaisi etusijan ei merkittävää haittaa-periaatteen (Do no significant harm, DNSH) huomioiville uusiutuvan energian, vähähiilisen vedyn valmistuksen, hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen sekä akkuklusterin hankkeille. Samalla valmistellaan säännökset, joilla priorisoidaan samoihin hankkeisiin
kohdistuvien valitusasioiden käsittely hallinto-oikeuksissa vuosina 2023 - 2027.

Lisätietoja

Lisää aiheesta