Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om temporärt företräde för vissa projekt som gäller grön omställning vid tillståndsbehandling i regionförvaltnings-verken 2023–2026 och vid förvaltningsdomstolarna 2023–2028

YM019:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annettuun lakiin, vesilakiin, ympäristönsuojelulakiin ja maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtäisiin väliaikainen muutos vihreän siirtymän hankkeiden /eräiden kaavojen osalta. Sääntely koskisi lupakäsittelyä AVI:ssa ja valitusasioiden käsittelyä hallintotuomioistuimissa.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer YM019:00/2022

Ärendenummer VN/13663/2022

Projektets arrangör miljöministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 21.4.2022 – 15.1.2023

Datum för tillsättande 21.4.2022

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Tavoite Finland är klimatneutralt 2035

Tavoite Finland strävar efter att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle

Tavoite Finland stärker sin roll som föregångare inom cirkulär ekonomi

Lagberedning

RP med förslag till lagstiftning om temporärt företräde för vissa projekt som gäller grön omställning vid tillståndsbehandling i regionförvaltnings-verken 2023–2026 och vid förvaltningsdomstolarna 2023–2028
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 12.5.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  36/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 188/2022

Föreslås att flera lagar ändras temporärt så att tillståndsansökningar som gäller vissa investeringar som stöder en grön övergång ska prioriteras vid det temporära förfarandet 2023–2026 och besvär som gäller projekten i fråga ska behandlas skyndsamt 2023–2028. Ändringarna gäller lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken, vattenlagen, miljöskyddslagen samt markanvändnings- och bygglagen. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den. De föreslagna lagarna avses träda i kraft 1.1. 2023. Den förstnämnda ändringslagen ska gälla fram till den 31.12.2026 och de övriga till den 31.12.2028.

Ansvarig ministerYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

KontaktpersonErja Werdi, miljöministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Mål och resultat

Tavoite on valmistella hallituksen esitys edellä mainittujen lakien väliaikaisiksi muutoksiksi.
Muutettavaksi ehdotetaan ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annettua lakia väliaikaisesti niin, että tietyille vihreää siirtymää tukevia investointeja koskeville ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisille lupahakemuksille säädettäisiin väliaikainen menettelyllinen etusija vuosiksi 2023—2025. Vesilakiin ja ympäristönsuojelulakiin lisättäisiin väliaikaisesti säännökset siitä, että näitä hankkeita koskevia valitusasioita käsiteltäisiin hallintotuomioistuimissa kiireellisinä vuosina 2023—2027. Myös maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättäisiin väliaikainen säännös uusiutuvan energiantuotannon kannalta merkittäväksi katsottavaa asemakaavaa koskevan valituksen ja tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa koskevan valituksen käsittelystä kiireellisenä vuosina 2023—2027.

Esitys liittyisi esitykseen valtion talousarvioksi 2023 ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Hankkeessa valmistellaan mahdollisesti myös valtioneuvoston asetus, jolla annettaisiin lakia täsmentäviä säännöksiä.

Sammandrag

Ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annettuun lakiin, vesilakiin, ympäristönsuojelulakiin ja maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtäisiin väliaikainen muutos vihreän siirtymän hankkeiden /eräiden kaavojen osalta. Sääntely koskisi lupakäsittelyä AVI:ssa ja valitusasioiden käsittelyä hallintotuomioistuimissa.

Utgångspunkter

Hanke on osa pääministeri Marinin hallituksen ohjelman toteuttamista. Yhteydet hallitusohjelmaan ovat jäljempänä .
Hallituksen kehysneuvotteluista julkaistiin 5.4.2022 julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023 – 2026. Suunnitelma sisälsi linjauksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistämiseksi ja tulevaisuuden kestävän kasvun vahvistamiseksi. Julkisen talouden suunnitelmaan sisältyy pöytäkirjamerkintä vihreästä siirtymästä ja investointien vauhdittamisesta – omavaraisuuden vahvistamisesta ja huoltovarmuuden varmistamisesta tilapäisin toimenpitein. Esitykseen sisältyvä muutosehdotus ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annettuun lakiin toteuttaa seuraavaa kirjausta: Vihreän siirtymän investointeja vauhditetaan valmistelemalla niitä koskevien investointien määräaikainen etusija lupakäsittelyssä. Yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa viranomaisten kesken tiivistetään lainsäädännön muutoksilla. Voimavaroja lisätään lupa- ja muihin hallinnollisiin menettelyihin, hallintotuomioistuimille ja digitalisaatioon.

Hallituksen kehysneuvottelujen pöytäkirjan liitteessä kirjausta on tarkennettu vielä seuraavasti: Valmistellaan ehdotus ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain muuttamiseksi siten, että tiettyjä vihreän siirtymän investointeja koskevien ympäristönsuojelu-lain ja vesilain mukaisten lupahakemusten käsittely saisi määräaikaisesti 2022-2025 etusijan aluehallintovirastojen lupa-asioiden käsittelyssä. Aluehallintovirasto antaisi etusijan ei merkittävää haittaa-periaatteen (Do no significant harm, DNSH) huomioiville uusiutuvan energian, vähähiilisen vedyn valmistuksen, hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen sekä akkuklusterin hankkeille. Samalla valmistellaan säännökset, joilla priorisoidaan samoihin hankkeisiin
kohdistuvien valitusasioiden käsittely hallinto-oikeuksissa vuosina 2023 - 2027.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

MM Beslut 21.12.2022 14.20

MM Beslut 21.12.2022 9.24