Hallituksen esitys STM/2019/103

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamista koskeviksi laeiksi

HE 43/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Hanna Tossavainen, Hallitussihteeri p.029 5163005
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelakia, takuueläkkeestä annettua lakia, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia, eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia, maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettua lakia ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annettua lakia. Pieniä verorahoitteisia eläkkeitä korotettaisiin siten, että kansaneläkkeen täyttä määrää korotettaisiin noin 34 eurolla kuukaudessa ja takuueläkkeen täyttä määrää 50 eurolla kuukaudessa. Eläkkeensaajan asumistuen lisäomavastuurajaa ja lisäomavastuun kerrointa ehdotetaan muutettavaksi siten, että esityksen mukainen eläketulon muutos ei juurikaan vaikuttaisi eläkkeensaajan asumistukeen ja siten vähentäisi eläkkeensaajan käytettävissä olevien tulojen nousua. Lisäksi ehdotetaan maatalousyrittäjän luopumistukien täydennysosien muuttamista kansaneläkkeen määrään ehdotettavaa muutosta vastaavasti. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen pienten eläkkeiden korottamista koskeviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksessä ehdotettujen muutosten arvioidaan lisäävän julkisen talouden menoja kokonaisuudessaan noin 183 miljoonaa euroa, kun myös eläkkeiden korotuksesta aiheutuva arviolta 50 miljoonan euron verotuottojen kasvu otetaan huomioon. Kansaneläkeindeksin muutos aiheuttaa vuodelle 2020 lisäksi arviolta noin 24 miljoonan euron kustannukset, jotka aiheutuvat vuoden vaihteessa riippumatta tässä esityksessä ehdotetuista muutoksista. Kustannusarviossa on huomioitu menojen lisäyksenä kansaneläkemeno ja takuueläkemeno 223 miljoonaan euroa, eläketukimeno ja kuntoutusrahameno 10 miljoonaa euroa, ylimääräinen rintamalisä 0,3 miljoonaa euroa, sotilasavustuslain perusavustuksen vähäinen vaikutus, eläkkeensaajan asumistuki 4,5 miljoonaan euroa ja luopumistukijärjestelmä 0,5 miljoonaa euroa. Vähennyksenä on huomioitu perustoimeentulotukimenon aleneminen 5,3 miljoonaa euroa. Kustannuslaskelmissa on otettu huomioon, että muutos kasvattaisi kansaneläkkeen ja takuueläkkeen saajien määrää arviolta 20 000 henkilöllä. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Momentti: 30.10.42., 33.10.57., 33.30.60., 33.40.60. ja 33.50.50
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen