Hallituksen esitys VM/2019/128

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 31/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Eeva Mäenpää, Hallitusneuvos p.+35 8295530266
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia siten, että kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia korotettaisiin 0,09 prosenttiyksiköllä. Valtionosuus olisi vuoden 2020 alusta 25,46 prosenttia ja kuntien omarahoitusosuus olisi 74,54 prosenttia. Valtionosuusprosentin muutoksessa otettaisiin huomioon lisäyksenä 0,10 prosenttiyksikköä uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamiseen siten, että valtionosuusprosentti on 100. Uusina tehtävinä on otettu huomioon hallitusohjelman mukaisesti Vaasan keskussairaalan muutos laajan päivystyksen sairaalaksi (miljoona euroa), perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuuden tukeminen (2 milj. euroa), subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajentaminen (7,1 milj. euroa) ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen (6,7 milj. euroa). Lisäksi valtion-osuusprosentin muutokseen vaikuttaa lastensuojelun jälkihuollon laajennus (12 milj. euroa) ja A 1 -kielen opetuksen aloittamisen varhennus (7,5 milj. euroa). Vuonna 2020 peruspalvelujen valtionosuuden indeksikorotus olisi 2,4 % ja siitä aiheutuva valtionosuuden lisäys olisi 166,0 milj. euroa. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus lisäisi peruspalvelujen valtionosuutta 102,2 milj. euroa. Valtionosuuden sairastavuuskertoimen osatekijöiden painot ja niiden kustannustekijöiden painokertoimet tarkistetaan vuodesta 2020 lukien. Veroperustemuutoksista aiheutuva verotulomenetysten korvaus kunnille ehdotetaan erotettavaksi valtion talousarviossa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta erilliselle momentille. Vuoden 2020 veroperustemuutoksista johtuvia verotulovähennyksiä vastaavasti kunnille maksettaisiin yhteensä 285 miljoonaa euroa ja aiempien vuosien muutokset huomioon otettuna yhteensä 2 252 miljoonaa euroa. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Kunnan peruspalvelujen valtionosuusmomentin loppusumma vähenee vuonna 2020 euromääräisesti noin 1,4 miljardia euroa johtuen kuntien verotulomenetysten korvauksen siirrosta omalle momentilleen. Jos siirtoa ei oteta huomioon, kasvaa valtionosuuden taso vuodesta 2019 vuoteen 2020 noin 550 miljoonaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen