Hallituksen esitys MMM/2019/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin virallista valvontaa koskevaa asetusta tuontivalvonnassa täydentäväksi lainsäädännöksi

HE 56/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka, p. 029 5162235

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta, jolla täydennettäisiin Euroopan unionin virallista valvontaa koskevaa asetusta sen soveltamisalaan kuuluvien sääntöjen noudattamisen valvonnassa eläinten ja eräiden tavaroiden maahantuonnin yhteydessä. Uudessa laissa annettaisiin myös täydentävät säännökset lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista annetun Euroopan unionin asetuksen soveltamisesta eläinten maahantuonnin valvonnassa. Ehdotettu uusi laki sisältäisi Euroopan unionin virallista valvontaa koskevaa asetusta täydentävät säännökset valvontapaikkojen nimeämisestä, valvontaviranomaisista ja niiden tehtävistä, valvontasuunnitelmasta sekä eräistä hallinnollisista pakkokeinoista ja seuraamuksista. Uuteen lakiin koottaisiin Euroopan unionin virallista valvontaa koskevan asetuksen soveltamisalaan kuuluvien lakien eläinten ja tavaroiden maahantuontia koskevat viranomaissäännökset. Viranomaisten välinen tehtävänjako säilyisi nykyisellään. Uutena asiana tuontiehtoja rikkoville voitaisiin määrätä hallinnollinen seuraamusmaksu. Tuontivalvonnan seuraamusmaksulle nähdään erityistä tarvetta lemmikkieläinten osalta, jotta lemmikkieläinten tuonnissa todettuihin puutteisiin voitaisiin tarttua nykyistä vaikuttavammin. Uudella lailla kumottaisiin eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annettu laki. Valvontaviranomaisia sekä tuontivalvontaa koskevia säännöksiä tarkistettaisiin elintarvikelaissa, eläintautilaissa, eläinsuojelulaissa, eläinten kuljetuksesta annetussa laissa, eläimistä saatavista sivutuotteista annetussa laissa ja rehulaissa. Lisäksi rikoslakia ja sakon täytäntöönpanosta annettua lakia muutettaisiin virallista valvontaa koskevasta asetuksesta ja ehdotetusta uudesta laista johtuen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 14 päivänä joulukuuta 2019 samanaikaisesti kuin Euroopan unionin virallista valvontaa koskevaa asetus tulee jäsenvaltioissa sovellettavaksi.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen Euroopan unionin virallista valvontaa koskevaa asetusta tuontivalvonnassa täydentäväksi lainsäädännöksi

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Esityksellä ei ole mainittavia taloudellisia tai yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tuontivalvontaan kohdistuvat vaikutukset tulevat suoraan Euroopan unionin virallista valvontaa koskevassa asetuksessa asetetuista vaatimuksista ja asetuksessa viranomaisille asetetuista toimintavelvoitteista. Esityksellä ei ole myöskään taloudellisia tai muita vaikutuksia tuonnille asetettavia vaatimuksia noudattaville tuojille tai muille toimijoille. Esityksessä ehdotetun tuontivalvonnan seuraamusmaksun täytäntöönpano kuuluisi Oikeusrekisterikeskukselle. Seuraamusmaksun täytäntöönpanoa voitaisiin kehittää pääosin automatisoiduksi kehittämällä keskuksen tietojärjestelmää. Tämä vähentäisi manuaalisesti tehtävää perintää. Oikeusrekisterikeskukselle aiheutuu seuraamusmaksujen täytäntöönpanotehtävien automatisoimiseksi pääosin ja tietojärjestelmäkustannusten kattamisesta kertaluonteinen 75 000 euron lisämeno vuodelle 2020.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.