Hallituksen esitys VM/2019/152

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.11.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

HE 90/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Ismo Mäenpää, Hallitusneuvos p.+35 8295530231
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Iranin islamilaisen tasavallan hallituksen välisestä keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa sekä lain, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. Sopimuksella pyritään parantamaan Suomen ja Iranin tulliviranomaisten välistä yhteistyötä tullirikollisuuden torjunnassa ja tutkinnassa. Sopimus vastaa pitkälti muita viime vuosina Suomen ja kolmansien maiden välillä tehtyjä kansainvälisiä tulliyhteistyösopimuksia, joiden päätarkoituksena on antaa toiselle osapuolelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi. Sopimus pohjautuu Maailman tullijärjestön laatimalle mallisopimukselle. Sopimus tulisi voimaan kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen diplomaattiteitse suorittaneensa sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansallisen lainsäädännön mukaiset toimenpiteet. Iran on tällaisen ilmoituksen jo tehnyt. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Sopimuksen mukaan tulliviranomaiset eivät vaadi toisiltaan korvausta kustannuksista, jotka aiheutuvat sopimuksen täytäntöönpanosta. Jos pyynnön täyttämisestä aiheutuu huomattavia ja erityisiä kuluja, osapuolet neuvottelevat keskenään määrittääkseen pyynnön täyttämisen ehdot ja edellytykset sekä kustannusten jakotavan. Esityksellä ei ole organisaatio- tai henkilöstövaikutuksia. VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Sopimus tehostaa maiden välistä yhteistyötä tullirikostorjunnassa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen