Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2019/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 50/2019 vp; EV 32/2019 vp)

HE 50/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Tiina Ranne, Hallitusneuvos p.029 5342004
Asia
Vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjaan (HNS-yleissopimus) liittymisen yhteydessä annetaan seuraava selitys: Vuoden 2010 kansainvälisen yleissopimuksen vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti Suomi ilmoittaa, että yleissopimusta ei sovelleta aluksiin, joiden bruttovetoisuutta osoittava luku on korkeintaan 200 ja jotka kuljettavat vaarallisia ja haitallisia aineita ainoastaan pakattuna silloin, kun niitä käytetään Suomen satamien tai avomerilaitosten välisiin matkoihin. HNS-yleissopimuksen liittymiskirjan tallettamisen jälkeen tehdään seuraava varauma: Merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 kansainvälisen yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1996 pöytäkirjalla, 18 artiklan 1 kappaleen b alakohdan mukaisesti Suomi pidättää itselleen oikeuden jättää yleissopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle vuoden 2010 kansainvälisessä yleissopimuksessa vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetuksen yhteydessä tarkoitetut vahingonkorvausvaatimukset.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan, päättää selityksen antamisesta ja varauman tekemisestä, vahvistaa lain mainitusta pöytäkirjasta, lain merilain muuttamisesta, lain meritse kuljetettavien vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottamista koskevasta raportointivelvollisuudesta, lain alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja lain eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta sekä määrää lain meritse kuljetettavien vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottamista koskevasta raportointivelvollisuudesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen