Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/127

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.12.2019 12.00

Valtiovarainministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 27/2019 vp; EV 35/2019 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 27/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Pia Kivimies, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530183
Asia
Eduskunta edellyttää, että valtiovarainministeriö tekee hallitusohjelmassa tarkoitetun selvityksen siitä, voidaanko virvoitusjuomaveron rakennetta muuttaa siten, että marja- ja hedelmämehut rajataan pois veron piiristä. Selvitys tulee toimittaa eduskunnalle kevätistuntokauden 2020 aikana.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta, lain alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta sekä lain eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.