Valtioneuvoston asetus MMM/2019/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.12.2019 12.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annettua valtioneuvoston asetusta (234/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksella ehdotetaan tarkennettavaksi vuodelta 2019 maksettavan viherryttämistuen ja nuoren viljelijän hehtaarikohtaisen tuen määrä sekä perustuen tukioikeuksien arvo ensimmäisessä maksuerässä. Arvioituja yksikkökohtaisia tukitasoja tarkennettaisiin vuoden 2019 tukihaun ja valvonnan tulosten perusteella ennen tukien maksamista, jotta tukeen käytettävissä oleva määräraha tulisi käytetyksi enimmäismäärän mukaisesti. Perustuen tukioikeuksien arvoa ehdotetaan alennettavaksi 1,44 eurolla hehtaarilta tukialueella AB ja 3,05 eurolla hehtaarilta tukialueella C. Vuodelta 2019 maksettavaa viherryttämistuen hehtaarikohtaista määrää korotettaisiin 10 sentillä hehtaarilta tukialueella AB. Tukialueella C viherryttämistuen hehtaarikohtaista määrää ei muutettaisi. Vuodelta 2019 maksettavaa nuoren viljelijän tuen hehtaarikohtaista määrää korotettaisiin 30 sentillä hehtaarilta. Tuet on tarkoitus maksaa joulukuussa 2019. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 9.12.2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Perustuki, viherryttämistuki ja nuoren viljelijän tuki ovat kokonaan Euroopan unionin rahoittamaa tukea. Perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) määrärahasta. Vuoden 2019 valtion talousarvion momentille 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) on budjetoitu varoja tukien maksamiseen yhteensä 529,700 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta käytetään vuodelta 2019 maksettavaa perustukea varten noin 239,1 miljoonaa euroa, vuodelta 2019 maksettavaa viherryttämistukea varten noin 146,8 miljoonaa euroa ja vuodelta 2019 maksettavaa nuoren viljelijän tukea varten noin 9,8 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Yksikkötukitasoja muuttamalla pyritään mahdollistamaan se, että perustukeen, viherryttämistukeen ja nuoren viljelijän tukeen käytettävissä oleva osuus valtion talousarvion momentin 30.20.41 määrärahasta tulee käytetyksi enimmäismäärän mukaisesti. Jos asetusehdotuksen mukaisia muutoksia tukitasoihin ei tehtäisi, perustuen enimmäismäärä ylittyisi tukialueella AB noin 1,5 miljoonalla eurolla ja tukialueella C noin 3,7 miljoonalla eurolla. Viherryttämistuen enimmäismäärästä jäisi käyttämättä noin 105 000 euroa. Nuoren viljelijän tuen enimmäismäärästä jäisi käyttämättä noin 58 000 euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen