Valtioneuvoston asetus YM/2019/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Liisa Meritähti, Hallitussihteeri p.029 5250376
Asia
Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua valtioneuvoston asetusta (666/2001) ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti. Valtion tukemien vuokra-asuntojen rakentamista, hankintaa tai perusparantamista varten hyväksyttävissä korkotukilainoissa lainansaajan maksettavaksi jäävä perusomavastuu korkotukilainan korosta alennettaisiin 2,5 prosentista 1,7 prosenttiin. Vastaavanlainen perusomavastuuosuuden alennus on ollut voimassa vuosina 2016–2019, ja nyt se pidettäisiin koskemaan vuoden 2023 loppuun mennessä korkotukilainoiksi hyväksyttäviä lainoja.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esityksen tarkoituksena on lisätä valtion tukemien kohtuuvuokraisten asuntojen tuotantoa sekä hallitusohjelmassa, että eduskunnan syksyllä 2018 hyväksymässä tarkastusvaliokunnan mietinnössä (EK 26/2018 vp; TrVM 3/2018 vp) edellytetyllä tavalla. Nykyisellä korkotasolla esityksellä ei olisi valtiontaloudellisia vaikutuksia, koska korkotukilainasta perittävä vuotuinen korko ei ylitä omavastuukoron määrää.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen