Valtioneuvoston asetus YM/2019/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Liisa Meritähti, Hallitussihteeri p.029 5250376
Asia
Laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2020 (Eduskunnan vastaus EV 64/2019 vp ─ HE 44/2019 vp). Lain nojalla otetaan käyttöön avustus asuinrakennusten tai asuntojen kuntotutkimuksista aiheutuneisiin kustannuksiin ja perusparannusten suunnittelusta aiheutuneisiin kustannuksiin. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Ehdotetussa asetuksessa säädettäisiin kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnittelukustannuksiin myönnettävän avustuksen käyttötarkoituksista, myöntämisen edellytyksistä ja avustuksen määrän perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista. Asetusluonnos on ollut hallituksen esityksen liitteenä. Asetus tulisi voimaan 1.1.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Asetuksella avustus kohdennettaisiin kosteus- ja mikrobivaurioituneen ja muutoin sisäilmaongelmaisen asuinrakennuksen tai asunnon kuntotutkimuskustannuksiin ja tällaisen asuinrakennuksen tai asunnon perusparantamisen suunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksen tarkoituksena on edistää rakennuskannan korjaamista ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa sekä parantaa kosteus- ja mikrobivaurioisissa ja sisäilmaongelmaisissa asuinrakennuksissa asuvien henkilöiden asemaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen