Valtioneuvoston asetus STM/2019/178

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Helena Korpinen, Hallitussihteeri p.029 5163317
Asia
Asetuksen muuttaminen liittyy geenitekniikan valvontatehtävien siirtämiseen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan tutkimus- ja kehittämiskeskukseen eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämistä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 81/2019 vp) mukaisesti. Asetuksen muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja se olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Asetusehdotus on luonteeltaan tekninen. Asetusehdotuksella päivitettäisiin maksuja kerääväksi valvontaviranomaiseksi Lääkealan tutkimus- ja kehittämiskeskus nykyisen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sijaan. Asetusehdotuksella ei esitetä muutoksia itse maksuihin. TALOUDELLISET: Asetusehdotuksella ei ole taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen