Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/111

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi (HE 64/2019 vp; EV 47/2019 vp)

HE 64/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Inka Hassinen, Hallitusneuvos p.029 5163187
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi ja määrää lain sairausvakuutuslain 11 luvun 3 §:n muuttamisesta, lain työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain 94 §:n muuttamisesta, lain yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain 87 §:n muuttamisesta, lain merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain 99 §:n muuttamisesta ja lain julkisten alojen eläkelain muuttamisesta annetun lain 98 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
 3. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om pension för företagare
 5. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
 7. Laki merimieseläkelain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
 9. Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
 11. Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen
 13. Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 3 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
 15. Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 3 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 11 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen
 17. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain 94 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 94 § i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
 19. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain 87 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 87 § i en lag om ändring av lagen om pension för företagare
 21. Laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain 99 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 99 § i en lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
 23. Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta annetun lain 98 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 98 § i en lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn