Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 71/2019 vp; EV 80/2019 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 71/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Susanna Hoikkala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163482
Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää lastensuojelun päätöksenteko- ja muutoksenhakujärjestelmän uudistamistarpeen arvioinnin sekä ryhtyy tarvittaviin lainsäädäntötoimiin.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lastensuojelulain muuttamisesta ja lain lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen