Valtioneuvoston asetus MMM/2020/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2020

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) nojalla ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2020. Asetusehdotuksen mukaan uutta ympäristösitoumusta ei olisi mahdollista antaa vuonna 2020. Ympäristösopimuksista voisi ainoastaan tietyissä tilanteissa tehdä kosteikon hoitoa koskevan sopimuksen sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen. Vuonna 2020 voisi antaa uuden luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevan sitoumuksen. Asetuksella säädettäisiin myös luonnonhaittakorvauksen hakemisesta. Vuonna 2020 ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta ei myönnettäisi uusiin kosteikkoinvestointeihin tai perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen. Asetuksessa tarkoitetuista tukiohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 3.3.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2020 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ympäristökorvauksesta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta ja ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.43 (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit) määrärahasta. Vuoden 2020 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 153,20 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 42 prosenttia. Ympäristökorvauksen osuus momentin 30.20.43 määrärahasta on 96,60 miljoonaa euroa, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen osuus 55,60 miljoonaa euroa, neuvonnan osuus 1,0 miljoonaa euroa ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen osuus 0 euroa. Momentilla on myös noin 87 miljoonaa euroa vuodelta 2019 siirtynyttä määrärahaa, joka koostuu ympäristökorvauksen kaudelta 2014-2020 siirtyvistä määrärahoista. Lisäksi momentille 30.20.44 (Luonnonhaittakorvaukset) on hallitusohjelman (HO 2019) mukaisesti teknisesti kohdennettu 5,0 miljoonaa euroa käytettäväksi vuonna 2020 tehtävien uusien luomusitoumusten rahoittamiseen sekä kertaluonteinen 88,0 miljoonan euron lisäys käytettäväksi ympäristökorvauksiin. Vuonna 2020 ympäristökorvaukseen, luonnonmukaisen tuotannon korvaukseen ja ei-tuotannollisiin investointeihin sekä neuvontaan arvioidaan tarvittavan yhteensä noin 298 miljoonaa euroa. Luonnonhaittakorvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.44 (Luonnonhaittakorvaukset) määrärahasta, joka on 624,788 miljoonaa euroa vuonna 2020. Lisäksi momentilla on noin 69 miljoonaa euroa vuodelta 2019 siirtynyttä määrärahaa, joka koostuu luonnonhaittakorvauksen kaudelta 2014-2020 siirtyvistä määrärahoista. Luonnonhaittakorvaukseen arvioidaan vuonna 2020 tarvittavan yhteensä noin 544 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen