Valtioneuvoston asetus MMM/2020/25

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Ympäristökorvauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (235/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Ympäristösitoumuksen ja ympäristösopimuksen voimassaoloa on vuonna 2020 mahdollista jatkaa viisivuotisen sitoumuskauden jälkeen vuodella eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 5 §:n 8 momentissa tarkoitetulla tavalla. Asetukseen ehdotetaan tehtäväksi jatkamisesta aiheutuvat muutokset. Sitoumukset ja sopimukset jatkuisivat saman sisältöisinä kuin aikaisemminkin. Jatkaessaan ympäristösitoumuksensa voimassaoloa vuodella viljelijä saisi kuitenkin luopua valitsemastaan lohkokohtaisesta toimenpiteestä. Viljelijän ei tarvitsisi jatkovuonna laatia viisivuotista koko sitoumuskautta koskevaa viljelysuunnitelmaa, peltomaan laatutestiä, eikä osallistua koulutukseen. Jos alkuperäisrotueläinten kasvattamista koskevaa ympäristösopimusta jatketaan vuodella, sopimuseläintä, joka on jo tuottanut jälkeläisiä ympäristösopimuksen ehtojen mukaisesti, ei tarvitsisi enää käyttää rodun lisäämiseen sopimuskauden jatkon aikana. Ympäristökorvausta saneerauskasveista voitaisiin myöntää viljelykierrossa perunaa, sokerijuurikasta tai avomaan puutarhakasveja viljeleville maatiloille sellaisilta peruslohkon aloilta, joilla on tukihakemuksessa ilmoitettu viljeltävän jotakin mainituista kasveista jonakin kolmesta tukihakua edeltävästä vuodesta. Lisäksi asetuksen 48 §:n 1 momenttiin tehtäisiin teknisluonteinen muutos. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 3.3.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ympäristökorvauksesta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta ja ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.43 (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit) määrärahasta. Vuoden 2020 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 153,200 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 42 prosenttia. Ympäristökorvauksen osuus momentin määrärahasta on noin 96,60 miljoonaa euroa, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen osuus noin 55,60 miljoonaa euroa, neuvonnan osuus noin 1,0 miljoonaa euroa ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen osuus 0 euroa. Lisäksi momentilla 30.20.43 on noin 87 miljoonaa euroa vuodelta 2019 siirtynyttä määrärahaa, joka koostuu ympäristökorvauksen kaudelta 2014-2020 siirtyvistä määrärahoista. Lisäksi momentille 30.20.44 (Luonnonhaittakorvaukset) on hallitusohjelman (HO 2019) mukaisesti teknisesti kohdennettu 5,0 miljoonaa euroa käytettäväksi vuonna 2020 tehtävien uusien luomusitoumusten rahoittamiseen sekä kertaluonteinen 88,0 miljoonan euron lisäys käytettäväksi ympäristökorvauksiin. Ympäristökorvaukseen arvioidaan vuonna 2020 tarvittavan noin 236 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen