Valtioneuvoston asetus MMM/2020/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (237/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksen 5 ja 6 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että peltoalan lisääminen luomusitoumukseen olisi valtion talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen mahdollista myös neljäntenä, viidentenä ja kuudentena sitoumusvuonna. Muutoksen avulla voitaisiin varmistaa ympäristötavoitteiden saavuttaminen mahdollisilla uusilla peltoaloilla myös sitoumusta jatkettaessa ohjelmakauden viimeisinä vuosina ja seuraavan rahoituskauden mahdollisella siirtymäajalla. Asetuksen 24 §:ään tehtäisiin teknisluonteinen muutos. Asetuksen 25 §:n 1 momenttia muutettaisiin siten, että riippumatta siitä, onko maatilan koko peltoala nurmea, jos maatilalla on tavanomaista kotieläintuotantoa, luomusitoumusta ei voitaisi jatkaa vuodella, jos eläimiä ei siirretä luonnonmukaiseen tuotantoon tai maatilalla ei viljellä myyntikasveja. Asetuksen liitettä 2 tarkennettaisiin myyntikasveihin kuuluvien valkuaiskasvien osalta. Seoskasvustoissa voisi olla öljykasvien ja viljojen lisäksi vain liitteessä tarkoitettuja valkuaiskasveja. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 3.3.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.43 (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit) määrärahasta. Vuoden 2020 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 153,20 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 42 prosenttia. Ympäristökorvauksen osuus momentin määrärahasta on noin 96,60 miljoonaa euroa, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen osuus noin 55,60 miljoonaa euroa, neuvonnan osuus noin 1,0 miljoonaa euroa ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen osuus 0 euroa. Lisäksi momentilla 30.20.43 on noin 87 miljoonaa euroa vuodelta 2019 siirtynyttä määrärahaa, joka koostuu ympäristökorvauksen kaudelta 2014-2020 siirtyvistä määrärahoista. Luonnonmukaisen tuotannon korvaukseen arvioidaan vuonna 2020 tarvittavan noin 61 miljoonaa euroa. Asetuksen 5 ja 6 §:ään ehdotetulla muutoksella on välillisiä vaikutuksia valtion talousarvioon. Muutoksella asetukseen lisätään mahdollisuus hyväksyä luomusitoumuksiin uusia aloja myös neljäntenä, viidentenä ja kuudentena sitoumusvuonna. Siitä, onko alojen lisääminen luomusitoumuksiin valtion talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen mahdollista vuonna 2020, päätetään erikseen annettavalla valtioneuvoston asetuksella.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen