Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2019/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Sisäministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta (HE 101/2019 vp; EV 2/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 101/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Tero Kurenmaa, Osastopäällikkö p.029 54488550
Asia
1) Eduskunta edellyttää hallituksen ensisijaisesti huolehtivan siitä, että ennen ampumaaselain 25 §:n voimaantuloa nyt säädettävän lain nojalla varmistutaan nykyisen tietojärjestelmän kehitystyöstä ja muista toimenpiteistä niin, ettei jää epävarmuutta aseturvallisuuden, elinkeinonharjoittajien tarpeiden ja oikeusturvan, asetietojärjestelmän eheyden ja luotettavuuden tai muiden asiassa merkityksellisten seikkojen suhteen; sekä 2) Eduskunta edellyttää hallituksen toissijaisesti antavan eduskunnalle hallituksen esityksen ampuma-aselain 25 §:n voimaantulon lykkäämisestä 1.11.2020 jälkeiseen ajankohtaan, mikäli edellä 1 kohdassa tarkoitettua varmuutta ei joiltakin osin ole.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, lain ampuma-aselain muuttamisesta, lain ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, lain ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen