Hallituksen esitys MMM/2020/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi

HE 48/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, p. 029 5162448

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait eräistä maa-, metsä-, kala- ja porotalouden sekä maaseudun kehittämisen tukiin covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä sekä yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä. Ensin mainitun lakiehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa tukien kohteena olevan toimenpiteen, työn tai hankkeen määräajan jatkaminen poikkeuksellisista olosuhteista johtuen sekä tukien maksaminen nopeammassa tahdissa ylimääräisin maksuerin tai ennakkoon. Jälkimmäisen lakiehdotuksen sisältönä olisi sallia kokousten järjestäminen sähköisesti niissäkin tilanteissa, joissa osakaskuntien ohjesäännöt tai säännöt taikka Paliskuntain yhdistyksen säännöt eivät tätä mahdollista. Lisäksi esitykseen sisältyvät lakiehdotukset kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid- 19- epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä, kalastuslain 130 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja metsästyslain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Kiinteistönmuodostamistoimituksissa sallittaisiin sähköisten kokousten järjestäminen kiinteistönmuodostamislaista poiketen. Kalastuslaissa tarkoitetun ensimmäisen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiselle säädettyä määräaikaa jatkettaisiin vuodella. Metsästyslakia muutettaisiin siten, että tammikuun 1 päivänä 2017 tai sen jälkeen viimeistään heinäkuun 31 päivänä 2018 suoritetusta ampumakokeesta annetun ampumakoetodistuksen voimassaoloa pidennettäisiin heinäkuun 2021 loppuun. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Maa-, metsä-, kala- ja porotalouden sekä maaseudun kehittämisen tukiin covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä sekä yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa säädettyjen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä annettavien lakien ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2020 loppuun. Laki kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid-19 epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä olisi voimassa vuoden 2020 loppuun ja kalastuslain 130 §:n väliaikaista muuttamista koskeva laki olisi voimassa vuoden 2021 loppuun. Metsästyslain 21 §:n muuttamista koskeva laki olisi voimassa heinäkuun 2021 loppuun.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi

Vaikutukset

Esitys ei lisää valtion menoja, eikä sillä ole välittömiä vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseen. Tukia koskevilla väliaikaisilla menettelyillä pyritään edistämään tuen saajien sopeutumista covid-19-epidemiasta aiheutuviin vaikutuksiin tuettavan toimenpiteen, hankkeen tai työn toteutuksessa. Esityksestä ei aiheudu merkittäviä muutoksia tuen hallinnosta vastaavien toimintaan ja tietojärjestelmiin. Osakaskuntien, paliskuntien ja Paliskuntain yhdistyksen kokousten järjestäminen sähköisesti mahdollistaa välttämättömän toiminnan jatkamisen myös poikkeusoloissa. Kiinteistönmuodostamislain toimituskokouksen mahdollistaminen sähköisessä menettelyssä turvaa etenkin merkittävien infrastruktuurihankkeiden edistämistä ja hankkeisiin osallistuvien taloudellisen aktiivisuuden jatkumista. Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia kalatalousalueiden tai riistanhoitoyhdistysten toimintaan. Esitykseen sisältyvät ehdotukset antavat mahdollisuuden jatkaa käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista ja ampumakokeiden järjestämistä ajankohtana, jolloin covid-19 -epidemian vaikutukset ovat lakanneet ja jatkaminen on toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.